Bruken av kontantstøtte rekordlav

2018 var året med lavest andel kontantstøttemottakere siden ordningen ble innført for 20 år siden.

I 2017 ble det gjennomført to endringer i regelverket for kontantstøtte som påvirket bruken av ordningen betydelig. Det månedlige beløpet ble kraftig oppjustert, samtidig som foreldre som mottatt kontantstøtte må ha vært bosatt i Norge i minst fem år.– Regelverksendringen bidro til at det fra 2016 til 2018 var en kraftig nedgang i andelen kontantstøttemottakere blant barn med innvandrerbakgrunn, skriver SSB.Det ble i 2018 utbetalt kontantstøtte for 28 prosent av barn med innvandrerbakgrunn. Til sammenligning var det 45 prosent i 2016. Bakgrunnen for botidskravet var å bidra til at nyankomne innvandrere raskt kommer seg i arbeid.I 2018 ble det utbetalt kontantstøtte for 21 prosent av alle barn i kontantstøttealder. Blant barn uten innvandrerbakgrunn var det imidlertid en liten økning fra 2016 til 2018.– Økningen kan ha en sammenheng med at satsene ble oppjustert året før. Vi har også i tidligere sett at en økning i andel mottakere sammenfaller med økte satser, skriver SSB.Andelen kontantstøttemottakere reduseres i takt med mors utdanningsnivå. Blant mødre med ungdomsskole som høyeste utdanningsnivå, mottok 32 prosent kontantstøtte i 2018. Til sammenligning mottok 14 prosent støtte der mor har utdanning på høgskole- eller universitetsnivå.(©NTB)


Les også