Forsinkede flypassasjerer kan tape millionkrav

Forbrukerrådet og klagehjelp-selskaper raser mot en fersk dom som strammer inn klagefristen etter flyforsinkelser. Mange passasjerer risikerer nå å tape sine krav. 

MER ENN TRE TIMER: Er flyet mer enn tre timer forsinket, har passasjerene rett på kompensasjon fra flyselskapet.  Foto: NTB Scanpix
Personlig økonomi

En fersk dom i Eidsivating lagmannsrett slår fast at «to måneders frist i de aller fleste tilfeller vil være tilstrekkelig til å gi flypassasjerer tid til å fremme krav mot flyselskaper ved forsinket flyreise».

Kravet det er snakk om er kompensasjon ved forsinket eller kansellert fly, en standardisert kompensasjon flyselskapene etter en EU-forordning er pliktig til å betale. 

Frem til nå er det ikke blitt praktisert noen klar klagefrist for å få denne kompensasjonen. Dersom den nye dommen blir stående, kan den få konsekvenser for mange andre enn Finnair-passasjeren i dommen (se faktaboks). 

En av dem er Kjell Åge Bull. 

Da han og reisefølget på tre i sommer skulle fly fra Alta til Cebu på Filippinene, førte en teknisk feil på et fly på Kastrup til at de kom nesten et døgn forsinket frem til bestemmelsesstedet. 

– Først da jeg hørte at andre som vi reiste sammen med på denne turen hadde klaget og fått kompensasjon, skjønte jeg at jeg burde klage, sier Bull. 

Dermed tok han derfor først i høst kontakt med klagehjelp-selskapet Flyhjelp, som estimerte at flyselskapet skulle betale reisefølget en kompensasjon på 24.500 kroner. 

– Men så dukket denne dommen opp, sier Bull, som nå frykter at kompensasjonen kan ryke. 

Dette er saken

En mann som reiste fra Bangkok til Oslo, via Helsinki, høsten 2016 var over tre timer forsinket fremme i Oslo. Han krevde kompensasjon for forsinkelsen, men kravet ble ikke fremmet før tre måneder og fire dager etter at flyreisen var avsluttet. Finnair nektet å betale, og mannen tok ut forliksklage.

  • Forliksrådet dømte Finnair til å betale erstatningen på 600 euro.
  • Finnair bragte saken inn for tingretten, som også dømte til fordel for mannen.
  • Da lagmannsretten behandlet Finnairs anke i høst snudde situasjonen: Nå var det Finnair som kom seirende ut.
  • Dommen er nå anket til Høyesterett.

Lagmannsretten begrunner i dommen sitt syn med at kravet om kompensasjon er et obligasjonsrettslig krav, og at det følger av kontraktsforholdet mellom flyselskap og passasjerer at passasjerene må reklamere innen en frist for å kunne gjøre sitt krav gjeldende.

Når det gjelder lengden på fristen har lagmannsretten sett til bestemmelsen i forbrukerkjøpsloven, som setter minste reklamasjonstid til to måneder.

Lagmannsretten mener kravet om kompensasjon enkelt kan fremmes, i og med at det ikke er noe behov for dokumentasjon, og at en to måneders frist derfor bør være tilstrekkelig.

Anket til Høyesterett

Ifølge advokat Christina Steimler i Indem Advokatfirma, som har ført saken for Finnair-passasjeren, er dommen nå anket til Høyesterett. Også Forbrukerrådet har reagert. 

– Vi mener at dommen er feil, sier Inger Lise Blyverket, direktør for Forbrukerrådet.

– DOMMEN ER FEIL: Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet. Foto: John Trygve Tollefsen

– Dagens lovverk setter ikke en slik frist. Blir dommen stående vil fristen fungere som en forbrukerfelle. Vi vet fra før at nesten hver tredje passasjer mener de har fått dårlig, eller svært dårlig, informasjon fra flyselskapet ved forsinkelse eller innstilling. Mange kjenner derfor ikke rettighetene sine og kan dermed bli hindret i å få sine rettigheter oppfylt. Vi har derfor gått inn som partshjelper og håper saken kommer inn i Høyesterett.

Blir dommen stående vil fristen fungere som en forbrukerfelle
Inger Lise Blyverket, Forbrukerrådet

– Feil retning

En rekke klagehjelp-selskaper er blitt startet opp de seneste årene; deres forretningsmodell er å hjelpe passasjerer som er rammet av kanselleringer og forsinkelser til å få kompensasjon mot en provisjonsbetaling. Flyhjelp, Airhelp og Flyforsinkelser.no er blant disse selskapene.

– Vi er sterkt uenig i dommen, som Flyhjelp mener er et skritt i feil retning for passasjerrettigheter, sier Alex Kirkeberg, pressesjef i Flyhjelp.

– Nå kan flyselskap unnslippe kompensasjonsplikten på bakgrunn av en teknikalitet, sier han.

Kan tape millioner

Kirkeberg mener dette vil få store konsekvenser for norske flypassasjerer.

– Flyhjelp har i skrivende stund 712 saker hvor kravet er sendt mer enn to måneder etter at forsinkelsen, kanselleringen eller nektet ombordstigning inntraff, sier Kirkeberg.

sterkt uenig i dommen: Alex Kirkeberg, Flyhjelp. Foto: Flyhjelp

– Disse kan dermed risikerer å miste en kompensasjon på rundt 4 millioner kroner som følge av resultatet av lagmannsrettens avgjørelse.

Totalt mener Flyhjelp summen er langt større, og at norske flypassasjerer årlig kan gå glipp av 298 millioner kroner etter denne dommen.

Kompensasjonsordning for forsinket eller kansellert fly

Ved forsinkelser på tre timer eller mer, kan flyreisende ha krav på standardkompensasjon i tillegg til forpleining og eventuell refusjon, uavhengig av om den reisende har lidt økonomisk tap eller ikke.

Standardkompensasjonen er på:

  • 250 euro for alle flygninger opptil 1.500 kilometer.
  • 400 euro for alle flygninger innenfor EØS på mer enn 1.500 kilometer og for alle øvrige flygninger på mellom 1.500 og 3.500 kilometer.
  • 600 euro for alle øvrige flygninger.

Kompensasjon utbetales ikke dersom årsaken til forsinkelsen er ekstraordinære omstendigheter som flyselskapet ikke kunne unngått, som dårlig vær, streik, terrorisme eller politisk uro.

Får den reisende ikke gjennomslag hos flyselskapet, kan det klages til Transportklagenemda.

Transportklagenemda har en klagefrist på ett år, og denne fristen begynner først å løpe etter at passasjeren har fremmet skriftlig reklamasjon til flyselskapet.

Kilde: Forbrukerrådet og Luftfartstilsynet

– Nordmenn har rundt 1,8 milliarder kroner til gode fra flyselskapene årlig, nå handler det bare om å få innhentet så mye som mulig, sier Kirkeberg.

Kjenner ikke rettigheter

– Men hvorfor er ikke to måneder nok til å klage på et forsinket fly?

– Hvis alle var kjent med rettighetene sine, og flyselskapene sørget for at de forsinkede passasjerene ble opplyst om sine rettigheter, ville to måneder være en fin periode. Men det er en stor andel av befolkningen som ikke kjenner rettighetene sine. For dem gir en kort periode mindre mulighet for å finne frem til dette, sier Kirkeberg.

Det er Forbrukerrådet enig i: 

– Mange er usikre på hvilke rettigheter de har. Vår siste undersøkelse viser at kun én av fem mener at de kjenner til rettighetene sine godt, seier Blyverket.

– Hvis det er flere flyselskap som har utført en samlet reise, er det ikke alltid like lett å vite hvilket flyselskap man skal rette klagen mot, påpeker Kirkeberg. 

– En forbruker kan rette klagen mot feil flyselskap, og få svar og informasjon om feilen etter at reklamasjonsfristen har utløpt. Av hensyn til forbruker er det derfor viktig at en eventuell frist er lengre enn to måneder.

Nye krav innført

Forholdet mellom flyselskapene og klagehjelp-selskapene har kjølnet kraftig også på andre områder. 

Aftenposten skrev i september at flere flyselskaper nå krever at det er passasjeren selv som må levere krav om erstatning, og at flyselskapet da har 28 dager på å svare. Først da kan en tredjepart, som et klagehjelp-selskap, reise krav på passasjerens vegne.

Vi mener dette er tvilsomme avtalevilkår, sier Blyverket. 

– En forbruker har rett til å la seg representere av en tredjepart.

Advokat Steimler forteller at hun for tiden har en rekke tilsvarende saker for selskapet Airhelp, de fleste av dem er foreløpig bare behandlet hos forliksrådet.

Eksplosiv vekst

– Flyklagenemndene har hatt en eksplosiv vekst i antall saker de to siste årene, sier Blyverket.

 – Dette kan tyde på at forbrukerne blir mer kjent med rettighetene sine, og ikke gir seg. Men det kan også bety at flyselskapene ikke gjør det de skal for å bidra til at vi får våre rettigheter oppfylt ved forsinkelser eller innstilte fly.

– Hvilke tanker har dere om at så mange forbrukere velger klagehjelp-selskaper, fremfor å klage selv?

– Vi i Forbrukerrådet synes det er synd at folk ser seg nødt til å betale for å få sine rettigheter oppfylt. 

– Dette viser jo at flyselskapene ikke tar sin egen informasjonsplikt på alvor. De burde ha gitt oss forbrukere informasjonen vi trenger og den kompensasjonen vi har krav på. Vår flyrettighetskalkulator gjør det svært enkelt for deg å sjekke dette selv.