Nordnet øker prisen på indeksfond – gir returprovisjonen til kundene

Ni av ti fond blir billigere når Nordnet lanserer en ny prismodell, men de mest populære fondene, indeksfondene, blir dyrere.

Anders Skar, Nordnet. Foto: Iván Kverme Foto: Iván Kverme
Personlig økonomi

Mens det norske folk de seneste årene har kastet seg over fondssparing i stort monn, har aktørene kjempet om å kapre kundene gjennom å kutte kostnadene.

Det siste året har Sbanken og DNB begge kuttet prisene på sine fondsleveranser gjennom ulike modeller.

Innfører plattformavgift

Nå kommer Nordnet med sitt mottrekk: 

Fra 1.september så vil selskapet gi all returprovisjon de mottar tilbake til kundene, og i stedet ta ut en plattformavgift direkte fra kunden.

– Dermed får vi en mer rettferdig og transparent prismodell for fond, sier sjef i Nordnet Norge Anders Skar.

Jeg håper at kundene forstår rasjonalet i modellen, og at dette på sikt er mer fornuftig og rettferdig
Anders Skar, Nordnet

Likevel venter Nordnet-sjefen en blandet mottagelse blant kundene.

Slik blir den nye prismodellen

  • Nordnets plattformavgift vil være ulik for aksjefond og rentefond. For aksjefond er plattformavgiften på 0,3 prosent pr. år på de første 500.000 kronene, og 0,25 prosent for beholdninger mellom 500.000 kroner og 10 millioner og 0,15 prosent over 10 millioner kroner. For rentefond er plattformavgiften på 0,15 prosent for de første 5 millionene og 0,05 prosent på beløp over 5 millioner. Forvaltningskostnaden i fondet, fratrukket returprovisjon som tilfaller kunden, kommer i tillegg.
  • I dag har for eksempel fondet Odin Eiendom C kjøpt gjennom Nordnet et årlig forvaltningshonorar på 1,5 prosent. Av det får forvalteren av Odin-fondet 0,75 prosent, mens Nordnet får 0,75 prosent i returprovisjon fra Odin. Med den nye prismodellen vil, den årlige kostnaden for kunden bli 0,75 prosent pluss 0,30 prosent i plattformavgift, altså 1,05 prosent.
  • For fondet DNB Global Indeks er det årlige forvaltningshonoraret på 0,2 prosent, mens Nordnet får 0,06 prosent i returprovisjon fra DNB. Med den nye prismodellen vil den årlige kostnaden for kunden øke til 0,44 prosent (0,14 i forvaltningshonorar pluss 0,3 prosent i plattformavgift). Fondet KLP Aksje global indeks V vil øke fra 0,18 prosent i dag til 0,39 prosent med den nye modellen.

En konsekvens av Nordnets nye prismodell, hvor plattformavgiften er den samme for aktive og passive aksjefond, er nemlig at de fleste aktive aksjefond blir billigere, mens passive indeksfond blir noe dyrere.

De som kun har indeksfond blir neppe så fornøyd med dette
Anders Skar, Nordnet

Og i fjor gikk 1 av 2 aksjefondskroner fra Nordnets kunder til indeksfond, og de mest populære indeksfondene var KLP AksjeGlobal Indeks og DNB Global Indeks.

Prisene på disse to øker nå fra rundt 0,2 prosent til rundt 0,4 prosent (se faktaboks).

– Dette betyr jo faktisk at dere øker prisene på deres kunders favoritter. Hvordan tror du de reagerer på det?

– Det er klart at ingen liker prisøkninger, så de som kun har indeksfond blir neppe så fornøyd med dette, mens de som har aktive fond trolig blir fornøyde. Men jeg håper at kundene forstår rasjonalet i modellen, og at dette på sikt er mer fornuftig og rettferdig. Modellen med returprovisjon har bidratt til at aktive aksjefond har vært for dyre, mens indeksfond har vært for billige på plattformen vår. 

– At kunder med aktive aksjefond skal subsidiere de med indeksfond mener vi er galt, og jeg blir ikke overrasket om andre distributører følger etter når det kommer til pris på indeksfond, sier Skar.

Det kan føre til at aktive fond får en liten renessanse
Anders Skar, Nordnet

– I sum er det kundene som vil tjene på dette, sier Skar.

Nordnet anslår nemlig at selskapets inntekter fra fond vil reduseres med rundt 20 prosent med den nye modellen.

Dette er returprovisjon

  • Når du sparer i fond, betaler du en årlig forvaltningsavgift til fondet. Fondet på sin side har betalt en andel, for eksempel på 50 prosent, av det kunden har betalt av forvaltningshonorar til den banken som tilbyr fondet til kunden. Dette kalles returprovisjon.
  • For distribusjonsleddet, altså banken i dette tilfellet, har dette betydd at det å selge et fond med et høyt forvaltningshonorar, altså et aktivt forvaltet fond, har vært mer lønnsomt enn å selge et indeksfond med lavt forvaltningshonorar.
  • Flere aktører, blant annet Forbrukerrådet, har vært bekymret for at denne modellen medfører at distributøren vil favorisere fond med høye forvaltningshonorar, ettersom det er mest lønnsomt. 
  • Med MiFID II-forskriften ble det et krav at en eventuell returprovisjon, og størrelsen på den, var synlig for kunden. 
  • I flere land, som Storbritannia og Nederland, er returprovisjon ikke lovlig.

Ulik pris en stund

– Tror du dette vil føre til at flere velger aktivt forvaltede fond igjen?

– Det vil nok være med å påvirke kundenes valg, og kan føre til at aktive fond får en liten renessanse. Med en mindre kostnadsforskjell blir det lettere for aktive fond å slå et sammenlignbart indeksfond. Jeg tror likevel at den underliggende trenden hvor indeksfond øker i popularitet vil fortsette. Indeksfond har fremdeles lavere kostnader, og for mange sparere er det en fordel at man ikke trenger å følge med på om forvalteren gjør en god jobb.

– Med den nye modellen deres betyr det vel at de ulike distributørene kan tilby ulik pris på samme fond?

– Hele markedet er i endring, så det vil nok bli slik i en periode. Men på sikt vil det harmonere igjen, sier han.

– Tror du på sikt at returprovisjon vil forsvinne helt?

– Ja, jeg tror nok at vi går mot en fremtid der det er rene andelsklasser og at returprovisjon er historie om noen år, sier han.

Også Nordnets eget indeksfond, som med null i forvaltningshonorar, vil bli belastet plattformavgift. Selskapet vil også lansere flere egne indeksfond uten forvaltningsavgift men med plattformavgift, som blant annet Nordnet Indeks Global og Nordnet Indeks USA. 

Priskrig 
Nordnet er ikke alene om å gi returprovisjon tilbake til kundene.

I fjor høst gikk Sbanken ut og kalte andre distributører av fond for gribber, nettopp på grunn av returprovisjonen. Banken flagget da at de ønsket å gi returprovisjonen til kundene og innføre en plattformavgift, for på den måten å tilby lavere honorarer.

Dette medførte at Sbanken i flere tilfeller kunne selge et fond til en lavere pris enn det forvalteren selv kunne gjøre til sine egne kunder.

DNB har i flere runder kuttet forvaltningshonorar for noen av sine aktive fond, blant annet DNB Teknologi. I januar i år innførte banken en ny andelsklasse med et lavere forvaltningshonorar, også kalt «nettoandelsklasse». 

Her er det årlige forvaltningshonoraret lavere enn tidligere, men kundene må betale en årlig plattformavgift på 0,15 prosent av innskutt beløp. For kundene betyr det at det totale honoraret gikk ned fra 1,5 prosent, til 1,2 prosent. Samtidig betyr det at DNB Asset Managements eget forvaltningshonorar faktisk økte, ettersom bortfallet av returprovisjon er langt større enn reduksjonen i den årlige kostnaden.

Med Nordnets nye prismodell vil det årlige honoraret på DNB Teknologi bli 1,35 prosent, der 0,3 prosent er plattformavgift og 1,05 prosent er forvaltningshonorar minus returprovisjon. 

nordnet
returprovisjon
plattformavgift
anders skar
Nyheter
Personlig økonomi