AUF-forslag kan koste boligeiere 12 milliarder i ekstraskatt

AUF har foreslått et kutt i verdsettelsesrabatten på bolig. Det vil medføre at 1.250.000 nordmenn måtte betale formuesskatt, anslår finansminister Jan Tore Sanner (H).

Finansminister Jan Tore Sanner presenterer Revidert nasjonalbudsjett 2020. Foto: Are Haram
Personlig økonomi

Boligprisene i Norge stiger, og det bekymrer mange, blant annet AUF-leder Ina Libak. 

«Samtidig som det blir vanskeligere for unge å få råd til bolig, sitter det folk i andre enden og håver inn penger. De leier ut boliger til blodpris til studenter og får skattefritak» uttalte Libak til Klassekampen for et par uker siden, i en sak der AUFs forslag om kutt i verdsettelsesrabatten på bolig presenteres. 

VIL HA RABATTKUTT: AUF-LEDER Ina Libak vil kutte i verdsettelsesrabatten. Foto: NTB Scanpix

I dag er det slik at når formuesskatten skal beregnes, verdsettes primærboligen bare til 25 prosent av markedsverdi, fordi verdsettelsesrabatten er på 75 prosent. For sekundærbolig er verdsettelsesrabatten på 10 prosent. For fritidseiendom er rabatten på 70 prosent. 

 DAGENS RABATTER I FORMUESSKATTEN

FormuesobjektRabatt*
Aksjer25%
Egenkapitalbevis25%
Aksjefond25%
Aksjesparekonto (aksjedel)25%
Fondskonto (aksjedel)25%
Kombinasjonsfond (aksjedel)25%
Andel i deltagerfastsatt selskap25%
Driftsmidler25%
Primærbolig75%
Sekundærbolig10%
Bolig i utlandet70%
Næringseiendom25%
Jord- og skogbrukseiendom25%

* Tilordning av gjeld kan redusere rabatten. Gjelden som tilordnes formuesobjektet med rabatt, skal nemlig også reduseres med den samme rabatten.

Kilde: Skatteetaten

AUF har nå foreslått å senke verdsettelsesrabatten til 20 prosent for primærbolig, til 15 prosent for fritidseiendom og fjerne den for sekundærboliger.

Stor effekt

På bakgrunn av dette forslaget stilte Høyre-politiker og Stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag, Mari Holm Lønseth nylig et skriftlig spørsmål til finansminister Jan Tore Sanner om hva effekten vil være dersom verdsettelsesrabattene i formuesskatten endres i tråd med AUFs forslag.

Sanners svar indikerer at konsekvensen kan bli stor:

«Det anslås at forslagene vil øke antall skattytere som betaler formuesskatt i 2020 fra 550 000 til 1,25 millioner», heter det i Sanners svar.

«Dersom alle tre endringene gjennomføres i kombinasjon, anslås provenyet å øke med om lag 14,4 mrd. kroner», skriver han videre.

Beregningene er basert på Statistisk sentralbyrås skattemodell, men fordi det benyttes fremskrivninger, er det knyttet usikkerhet til tallene.

Egen bolig 

Det er først og fremst egen bolig som vil bli hardere beskattet i forslaget. 

«Det anslås at en reduksjon av verdsettelsesrabatten for primærbolig fra 75 til 20 prosent vil øke provenyet med 11,8 mrd. kroner påløpt i 2020. Fjerning av verdsettelsesrabatten for sekundærbolig anslås å øke provenyet med om lag 320 mill. kroner påløpt», skriver finansministeren. 

Fordi fritidsboliger har en formuesverdi som tar utgangspunkt i historiske byggekostnader, ikke anslått markedsverdi, er det vanskeligere å beregne effekten her. Sanner anslår i sitt svar at en verdsettelsesrabatt på fritidsboliger på 15 prosent vil øke provenyet med 1,6 milliarder kroner påløpt i 2020. 

– Bør avvikles

Skattebetalerforeningen er blant dem som er svært negative til AUFs forslag.

– Vi mener at det er viktig å tilrettelegge for at nordmenn skal ha rettigheter og muligheter til å spare til og eie egen bolig, slik blant annet BSU-ordningen og dagens rabatt på formuesskatt på bolig bidrar til, sier Per-Ole Hegdahl, advokat i Skattebetalerforeningen.

– Egen bolig bør i liten grad være et skatteobjekt, og både formuesskatt og eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig bør avvikles.

auf
ina libak
jan tore sanner
formuesskatt
bolig
Nyheter
Personlig økonomi
Bolig