Skattesjekken som haster

Utbytte, kryptovaluta og hjemmekontor er potensielle fallgruver. Ta grep før nyttår, anbefaler advokat.

ADVARER MOT KRYPTOSMELL: Årets Bitcoin-rally peker mot høyere formuesskatt, men mange opplyser ikke om sin kryptobeholdning. Dette kan straffe seg, advarer senioradvokat Gry M. Helgerud hos Codex Advokat. Her i samtale med advokatfullmektig Ellen Waaler. Foto: Linn Kristine Byre Johansen/Codex Advokat
Personlig økonomi

– 2021 byr på noen viktige endringer hvis regjeringen får det som den vil, sier senioradvokat Gry M. Helgerud i Codex Advokat.

Hun viser til at forslaget i statsbudsjettet for 2021 om å øke verdsettelsesrabatten for aksjer fra 35 til 45 prosent vil redusere formuesgrunnlaget – og dermed formuesskatten – betydelig for alle med store deler av formuen i aksjer.

Samtidig vil regjeringen skjerpe formuesskatten for dyre boliger (se egen sak).

Eier du kryptovaluta ved nyttår, kan du få økt formuesskatt
Gry M. Helgerud, Codex Advokat

Restskatt på utbytte

Aksjeeiere som har fått utbetalt utbytte i år, må merke seg at dette som regel utbetales i sin helhet uten at forskuddstrekk er beregnet og innbetalt. Dermed vil det vanke restskatt i skatteoppgjøret for 2020.

– Det mange ikke er klar over, er at slik forventet restskatt ikke kan føres som en gjeldspost i skattemeldingen. Du risikerer derfor å betale formuesskatt av restskatten. Har du fått utbytte eller andre skattepliktige inntekter det ikke er trukket forskuddsskatt av, må du imidlertid betale forskuddsskatt, forklarer advokaten.

Betaler du forskuddsskatten før 31. desember, slipper du formuesskatt på restskatten.

5 millioner kroner i utbytte betyr en utbytteskatt på over 1,5 millioner.

– Har du mottatt utbytte innestående på konto ved nyttår, blir formuesskatten i dette tilfellet 42.500 kroner. Betaler du beregnet utbytteskatt som forskuddsskatt før nyttår, reduseres formuen. Spart formuesskatt av utbytteskatten utgjør her over 13.300 kroner, sier Helgerud.

Eksempelet forutsetter en nettoformue over bunnfradraget på 1,5 millioner kroner.

Unngå kryptosmell

Hun kommer også med anbefalinger på kryptovaluta, som Codex Advokat har fått en rekke henvendelser og saker på.

– Inntekter ved salg av kryptovaluta og formuesverdier av kryptovaluta blir ikke rapportert inn til skattemyndighetene, og er noe du selv må opplyse om i skattemeldingen, sier advokaten.

– Sørg for god dokumentasjon av kjøpesummer, salgssummer og verdier, og vær svært nøye i beregningen av gevinster/tap. Eksempelvis har hver bitcoin sin egen «adresse» som må følges for å finne de aktuelle transaksjonene for den spesifikke bitcoinen, fortsetter hun.

Bitcoin-eiere har sett verdiene øke kraftig i år, nesten opp mot rekordene fra 2017.

– For kryptovaluta gjelder ingen regler om verdsettelsesrabatter. Formuesverdien skal settes til markedsverdien pr. 31. desember. Eier du kryptovaluta ved nyttår, kan det altså innebære en økning av formuesskatten sammenlignet med i fjor, sier Helgerud.

Skatteetaten har advart eiere av kryptovaluta om at de ikke er anonyme, og har identifisert 60–70.000 av dem. Dagens Næringsliv skrev tidligere i høst at kun 4.740 har rapportert sine verdier i skattemeldingen.

– Å sørge for at du overholder opplysnings- og rapporteringsplikten til myndighetene, er også en god investering. Oppgir du ikke formue og inntekt i skattemeldingen, kan du risikere en skattesmell både i form av restskatt, men også tilleggsskatt og i verste fall en anmeldelse til politiet, understreker Codex-advokaten.

– Har du hatt inntekt eller formue som ikke tidligere er rapportert inn, har du mulighet til å sende endringsmelding eller be om frivillig retting. Oppfyller du vilkårene for frivillig retting, må du betale skatt, men unngår å betale tilleggsskatt på inntil 60 prosent, legger hun til.

Utenlands, men hjemme?

Coronakrisen har gjort 2020 til et annerledesår, og ikke minst har jobbhverdagen endret seg. Arbeid på hjemmekontor har for mange blitt hovedregelen.

– Har du vanligvis et arbeidsopphold i utlandet, og betaler skatt for lønnen der, kan du helt eller delvis også måtte betale skatt for lønnen i Norge hvis arbeidet utføres fra hjemmekontoret i Norge. Dette er det mange som ikke er klar over, sier Helgerud.

Utgangspunktet er at du må betale skatt til Norge av lønnsinntekt for arbeid utført i Norge.

– Det er derfor viktig å føre oversikt over hvor mye arbeid som utføres i Norge og i utlandet. Utfører du arbeid i Norge, kan det også få konsekvenser for medlemskapet i folketrygden, minner advokaten om.

Du risikerer å betale formuesskatt av restskatten på utbyttet
Gry M. Helgerud, Codex Advokat

Arbeidstagers arbeid på hjemmekontor kan medføre at utenlandsk arbeidsgiver etablerer virksomhet i Norge, og derigjennom får rapporterings- og skatteplikt hit. I forbindelse med coronasituasjonen er det fremmet forslag om et tidsbegrenset unntak fra denne regelen.

– Skal unntaket få anvendelse, må den ansattes aktivitet i Norge skyldes pandemien. Videre er unntaket tenkt å omfatte selvvalgte opphold i Norge – eksempelvis av helsemessige årsaker, samt opphold som skyldes norske eller utenlandske myndigheters reiserestriksjoner og krav til karantene/isolering, fortsetter hun.

Regelen vil ifølge advokaten ikke omfatte tilfeller hvor den aktuelle aktiviteten ville ha blitt utøvd i Norge uavhengig av pandemien.