Skattetips før nyttår – og en mulig formuesskattefelle

Noen gjengangere, og en felle for deg som er mellom to boliger og har pengene i banken ved årsskiftet.

ADVARER MOT FORMUESSKATTEFELLE: Advokat Per-Ole Hegdahl i Skattebetalerforeningen. Foto: Bo Mathisen
Personlig økonomi

Skattebetalerforeningen har tradisjonen tro samlet sammen noen råd for hvordan du kan kutte 2020-skatten.

Foreningen minner først og fremst om mulighetene som ligger i pensjonssparing gjennom IPS-ordningen. I denne kan du spare inntil 40.000 kroner årlig – noe som vil redusere skatten med 8.800 kroner i 2020. 

Her er det viktig å ha i mente at du slipper formuesskatt på innestående beløp, men samtidig at pengene er bundet frem til du fyller 62 år. I tillegg vil inntektsfradraget i forbindelse med sparingen medføre skatteplikt ved senere utbetaling For å benytte ordningen for inntektsåret 2020, må du opprette en IPS-avtale og innbetale sparebeløpet før nyttår.

Pensjonssparing for næringsdrivende

For selvstendig næringsdrivende (enkeltpersonforetak – EPF) kan det være et godt alternativ å spare til pensjon etter reglene i innskuddspensjonsloven. Ifølge denne kan EFP-ere spare inntil 7 prosent av pensjonsgivende inntekt mellom 1 og 12 G (1 G = 101351). 

Foreningens advokat Per-Ole Hegdahl påpeker at tjenestepensjon normalt vil være gunstigst for EPF-ere med høy næringsinntekt – det vil si inntekt over 7,1 G (719.592 kroner) – fordi EPF-ere ikke opptjener folketrygdrettigheter for inntekt over dette nivået. 

I tillegg vil det innbetalte pensjonsbeløpet redusere beregningsgrunnlaget for pensjonsgivende inntekt og på den måten gi en såkalt bruttoeffekt. I beste fall kan redusert skatt bidra til at den reelle kostnaden ved pensjonssparingen nesten halveres.

Fradrag for 2020 får du så lenge premien for innskuddspensjonen er betalt før 31/3 2021.

Ta aksjetapet nå – gevinsten over nyttår

En årlig «gjenganger» på skattetipslisten er anbefalingen om at alle salg av aksjer og aksjefond utenom aksjesparekonto (pluss kryptovaluta) som ligger an til å gi tap realiseres før 31/12 for å få fradrag for dette tap i inntektsåret 2020.

Vil du realisere gevinst, kan du ved å vente til over årsskiftet få gevinstskatten på inntektsåret 2021 og dermed utsette betalingstidspunktet for skatten.

Rabatter i formuesskatten, 2020

FormuesobjektRabatt*
Aksjer35%
Egenkapitalbevis35%
Aksjefond35%
Aksjesparekonto (aksjedel)35%
Fondskonto (aksjedel)35%
Kombinasjonsfond (aksjedel)35%
Andel i deltakerfastsatt selskap35%
Driftsmidler35%
Primærbolig75%
Sekundærbolig10%
Fritidseiendom/bolig i utlandet70%
Næringseiendom35%

* Tilordning av gjeld kan redusere rabattene. Gjelden som tilordnes formuesobjektet med rabatt, skal nemlig også reduseres med den samme rabatten.

Kilder: Skatteetaten

Hytte som arveforskudd, med skattebonus 

Videre merker Skattebetalerforeningen – i likhet med Prognosesenteret – også trenden med at mange overfører hytta som arveforskudd til barn, i frykt for at arveavgiften gjeninnføres ved et eventuelt regjeringsskifte neste år.

– Usikkerheten rundt arveavgiften er nok hovedmotivasjonen for de fleste, og så får mange redusert formuesskatt som en bonus, sier Hegdahl.

Les mer her.

En formuesskattefelle

Og apropos formuesskatten trekker han frem et spørsmål fra en av Skattebetalerforeningens medlemmer. 

Vedkommende solgte nylig en bolig til ti millioner, og kjøpte leilighet til 11 millioner kroner. Boligen ble overlevert til kjøper 1. desember. Ti millioner kroner tikket inn på en sparekonto, hvor pengene blir stående frem til ny leilighet overtas 1. februar neste år.

Hva da med formuesskatten?

– Siden vedkommende ikke anses som eier av den nye leiligheten før overtagelsen finner sted, må han betale formuesskatt av pengene på sparekontoen, sier advokaten til Finansavisen – og legger til at medlemmet var enslig og gjeldfritt. 

Tidligere bolig hadde en skattemessig formuesverdi på 2 millioner kroner, og medførte 4.250 kroner i formuesskatt. 

– Fordi penger i bank formuesverdsettes lik innestående ville medlemmets formuesskatt øke fra 4.260 til 72.250 for inntektsåret 2020. Ved utgangen av 2021 vil han på nytt innrømmes formuesrabatt på den nye boligen, men fordi han er uten bolig og har pengene i banken ved årsskiftet vil han altså betale en ekstraskatt for 2020, forklarer Hegdahl.

FORMUESSKATTEN – SATSER

Formue*Sats (kommune)Sats (stat)
0-1.500.000 kroner0,0%0,0%
1.500.000 kroner og over0,7%0,15%

*For enslige skattytere. For ektefeller med felles ligning er innslagspunktet det dobbelte, altså tre millioner kroner.

Kilde: Skatteetaten
skatt
skattebetalerforeningen
per-ole hegdahl
formuesskatt
forskudd på arv
pensjonssparing
hytte
aksjesparekonto
boligsalg
kryptovaluta
selvstendig næringsdrivende
Nyheter
Personlig økonomi