Årsoppgjøret som smerter

Coronakrisen har torpedert omsetningen for mange. Men innimellom søknader om støtte og betalingsutsettelser må også årsoppgjøret på plass.

SOLEKLART RÅD: Har du ikke regnskapsfører eller revisor fra før, er du nødt til å få det nå hvis du skal søke om støtte, tipser advokat Per-Ole Hegdahl i Skattebetalerforeningen. Foto: Bo Mathisen
Personlig økonomi

Vi nærmer oss et nytt årsskifte, og for alle næringsdrivende et nytt årsoppgjør. Og denne gang er det ikke et hvilket som helst år som skal gjøres opp.

– 2020 har vært et «annus horribilis» for mange næringsdrivende, og pandemien har utløst tiltakspakker og utsatte rapporterings- og betalingsfrister. Men husk at du fortsatt er pliktig til å etterleve offentlige rapporteringsplikter, uavhengig av om du har krav på kompensasjon eller fått frister utsatt, advarer advokat Per-Ole Hegdahl i Skattebetalerforeningen.

Skaff regnskapsfører

I år mener han det er viktigere enn noen gang å forberede seg til årsoppgjøret. Skaffer du deg kontroll nå, kan livet bli enklere i mai.

– Det er vedtatt mange nye regler som skal hjelpe virksomheter gjennom coronakrisen. Min påstand er at de færreste klarer å holde seg oppdatert og få med seg alle endringene. Rådet er derfor: Snakk med din regnskapsfører. Og har du ikke regnskapsfører eller revisor fra før, er du nødt til å få det nå om du skal søke om støtte, understreker advokaten.

Å forberede seg til årsoppgjøret er viktigere enn noen gang. Skaffer du deg kontroll nå, kan livet bli enklere i mai.
Advokat Per-Ole Hegdahl

Revisor eller autorisert regnskapsfører skal bekrefte allerede innsendte søknader, og i tillegg kontrollere og bekrefte søknader om støtte fra den sist vedtatte kompensasjonsordningen.

Virksomheter som har fått kompensasjon på over 15.000 kroner i månedene mars-august kan sende bekreftelse på retten til kompensasjon nå – og må gjøre dette senest ved fastsettelse av årsoppgjøret.

– Er omsetningen vesentlig redusert, kan den sist vedtatte kompensasjonsordningen være redningen. Du kan søke fra og med 18. januar 2021. Her sier det seg selv at det haster med en regnskapsfører, sier Hegdahl.

Med en godt forberedt søknad kan støtten utbetales få dager etter nevnte dato.

Huskeliste, aksjeselskaper

 • Avtaler mellom aksjonær(er) og selskapet som gjelder varer og tjenester. Angi verdi og varighet.
 • Sett opp en oversikt over eventuelle lån og kreditter mellom selskap og aksjonær.
 • Lag en oversikt over eventuelle endringer av eiersitsen gjennom året i aksjonærregisteroppgaven. Endringer i aksjekapital og uttak gjort av aksjonær og nærstående må også med.
Kilde: Skattebetalerforeningen

Utsett offentlige krav

Vanligvis har Skatteetaten eller Brønnøysundregistrene ilagt tvangsmulkter fra første dag om frister ikke har blitt overholdt, men i år blir det mindre strengt.

– For næringsdrivende som sliter økonomisk har Stortinget vedtatt regler som gir rett til utsatt betaling av krav fra det offentlige, samt avdragsordninger, påpeker Hegdahl.

Flere vilkår må derimot oppfylles for å komme inn under disse ordningene.

– Viktigst er naturlig nok at coronasituasjonen hindrer virksomheten i å betale sine krav. I tillegg må det ikke foreligge ubetalte skatte- og avgiftskrav med forfall før 29. februar 2020, og det må heller ikke foreligge utestående krav på forskudds- og skattetrekk. Videre må pliktige meldinger med leveringsfrist fra 1. januar 2019 og frem til søknadstidspunkt være overholdt, forklarer advokaten.

Er vilkårene oppfylt, kan det ifølge Hegdahl søkes om utsettelse for betaling av de fleste skatte- og avgiftskrav, samt andre krav, som Statens innkrevingssentral inndriver.

– Fristutsettelsen gjelder frem til 28. februar 2021. Har virksomheten problemer med å betale også da, kan det søkes om avdragsordning over seks måneder, sier han.

Samtidig kommer advokaten med en viktig påminnelse om 5. termin for momsmeldingen, som forfalt 10. desember.

– Skatteetaten stanset tvangsmulkt i noen måneder, men har startet gjeninnføringen. Har du ikke overholdt denne momsfristen, er det bare å levere snarest slik at tvangsmulkten i det minste blir minst mulig. Husk også aksjonærregisteroppgaven innen 31. januar 2021, tipser han.

Huskeliste, enkeltpersonforetak

 • Egen pensjonsforsikring. Avtale må inngås innen 31. mars året etter inntektsåret.
 • Premie til pensjonsforsikringen må dokumenteres. Denne kostnaden kommer til fradrag i pensjonsgivende inntekt (inntekt som ilegges trinnskatt), og gir indirekte et inntektsfradrag som får såkalt bruttoeffekt.
 • Fordeling av næringsinntekt mellom ektefeller kan være aktuelt der ektefellen faktisk har ytt arbeidsinnsats. Dette må også regnskapsfører opplyses om.
 • Bil som kjøres mindre enn 6.000 kilometer i næringen fradragsføres etter sats. Bil som kjøres lenger tas inn i næringen. Fordelsbeskatning av fri bil for eier gjennomføres etter sjablonregler.
Kilde: Skattebetalerforeningen

Mange kvier seg

God regnskapsføring gjennom året, med riktig avstemming av balanse og grundig kontroll av resultatpostene, kan forenkle årsoppgjøret – som ligger til grunn for neste viktige oppgave: skatterapporteringen. Etter over 20 år som rådgiver for næringsdrivende, vet advokaten at mange småbedrifter kvier seg for dette tidkrevende, detaljerte arbeidet.

– Både årsoppgjøret og næringsoppgaven med de mange tilhørende skjemaene innehar mange ord og uttrykk som ikke er selvforklarende, og gjør derfor den næringsdrivende usikker på hvor beløp skal føres, sier Hegdahl.

Har du ikke regnskapsfører eller revisor fra før, er du nødt til å få det nå.
Advokat Per-Ole Hegdahl

Usikkerheten fører eksempelvis til at mange betaler for mye skatt.

– Dette fordi de enten velger feil virksomhetsform eller innenfor valgte virksomhetsmodell ikke tenker på skattekonsekvensene før en transaksjon gjennomføres. Men stort sett er de fleste næringsdrivende flinke til å få med seg alle fradragene, forteller advokaten.

Han anbefaler god orden på alle regnskapsbilag som gjelder virksomheten.

– I tillegg er det viktig at fakturaer oppfyller formkrav. I motsatt fall kan den næringsdrivende miste retten til å fradragsføre inngående merverdiavgift, samt i verste fall også miste retten til å utgiftsføre kostnaden skattemessig, sier Hegdahl.

Huskeliste, uansett virksomhetsform

 • Husk å hensynta eventuelle naturalytelser som er tatt ut fra egen virksomhet eller gitt til ansatte. Naturalytelser er alt av verdi som tas ut fra virksomheten utenom penger.
 • Kassaoppgjør må gjennomføres 31/12, og samtidig må du utarbeide en oversikt over kontantbeholdning.
 • Varetelling må gjennomføres, og en oversikt over utført, men ikke fakturert arbeid må utarbeides, begge pr. 31/12.
 • Eventuelle tap på kundefordringer bør gjennomgås. For at fordringen skal anses tapt og gi rett til inntektsfradrag må enten 1) fordringen være forsøkt tvangsinndrevet, 2) minst seks måneder ha gått siden forfall, samt kravet være purret minst tre ganger, eller 3) skyldner ha gått konkurs.
Kilde: Skattebetalerforeningen

Lønn eller utbytte?

I mange mindre aksjeselskaper er én person både virksomhetsutøver og virksomhetseier. Er selskapet så heldig å ha gått med overskudd i år, kan eier i stor grad velge om dette skal tas ut som utbytte eller lønn.

– De to alternativene gir ulik beskatning. Normalt vil det lønne seg å ta ut overskuddet som lønn med inntil 639.750 kroner. Tar du ut et høyere overskudd, lønner det seg å ta ut det overskytende som utbytte, sier advokaten.

– Er aksjonæren født i 1963 eller senere – noe som gir full opptjening for alderspensjon, vil det normalt lønne seg å ta ut lønn inntil 719.592 kroner (7,1 G), fortsetter han.