Disse investeringene plasserer du i AS-et

Å eie blant annet næringseiendom gjennom aksjeselskap kan ofte være gunstig, ifølge BAHR-partner Joachim Bjerke.

PASSER I AKSJESELSKAP: Utleieboliger i Lindemanns gate på Frogner. Typisk eies denne typen investeringer gjennom investeringsselskap. Foto: Gard Setsaas
Personlig økonomi

– Mange har klare oppfatninger når det gjelder valget mellom å investere gjennom eget aksjeselskap eller privat, konstaterer Joachim Bjerke i Advokatfirmaet BAHR.

– Dette er imidlertid et noe mer nyansert tema, og svaret vil kunne avhenge av flere forhold i den konkrete situasjonen.

Slike forhold inkluderer ikke bare de rent skattemessige, men også slikt som kostnader og administrasjon av eget AS, muligheten til gjeldsfinansiering uten personlig ansvar, hvorvidt du allerede har et AS, samt tilrettelegging for et hensiktsmessig generasjonsskifte. 

– Det kan ofte være lettere for arvingene å arve en andel av et selskap enn å bli sameiere i en rekke underliggende eiendeler, påpeker Bjerke.

I tillegg påvirkes valget av hvor store midler som skal investeres, hvor langsiktige investeringene er, og om midlene kanskje skal brukes privat i fremtiden, ifølge BAHR–partneren. Skattesystemet har også noen innfløkte regler som reduserer betydningen av den tilsynelatende store skatteforskjellen mellom privatpersoner og aksjeselskaper, blant annet gjennom skjermingsfradrag.

Næringseiendom i investeringsselskap

I Finansavisen for tre uker siden belyste Christian Kallevig Arnesen scenarioer hvor valget av eierskap privat eller via aksjeselskap angår verdipapirer, som aksjer, obligasjoner og fondsandeler. 

Bjerke er enig med Finansco-partneren i at aksjesparekonto normalt vil være den enkleste og beste løsningen for de fleste som investerer i aksjer og aksjefond.

Temaet nå er imidlertid andre typer investeringer.

– Næringseiendom eies nesten alltid av et AS, slik at det er aksjeselskapet som omsettes og ikke selve eiendommen, opplyser advokaten.

– Dette er typisk unoterte selskaper som dessverre ikke kan eies gjennom en aksjesparekonto.

Regjeringen har imidlertid lovt å vurdere en utvidelse av aksjesparekontoen til å omfatte unoterte aksjer, påpeker Bjerke. En slik endring vil gjøre aksjesparekontoen enda mer anvendelig.

LEDER BAHRs SKATTERETTSGRUPPE: Partner Joachim M. Bjerke i Advokatfirmaet BAHR. Foto: CF–Wesenberg
Næringseiendom eies nesten alltid av et AS...
Joachim M. Bjerke, Advokatfirmaet BAHR

Holdingsselskap kan være nyttig

Advokaten mener det kan være grunn til å vurdere om en bør eie aksjene i eiendomsselskapet gjennom et personlig holdingselskap.

– Da vil utbytte og gevinst fra eiendomsselskapet i utgangspunktet være tilnærmet skattefritt i holdingselskapet og kan reinvesteres i andre prosjekter eller eiendeler, forklarer han.

- Dette er særlig aktuelt der man bare eier deler av eiendomsselskapet og ikke kontrollerer om det skal betales utbytte eller om selskapet skal selges, for eksempel ved investeringer i ulike eiendomssyndikater som legges ut av meglerhusene.

Fordelen med eget AS er at man utsetter skatteregningen inntil man tar pengene ut fra holdingselskapet som utbytte, opplyser Bjerke. Han mener det kan være like greit å eie aksjene personlig, dersom man uansett kommer til å ta ut verdiene som utbytte når eiendommen selges.

Hva med utleid fritidsbolig?

Og er det snakk om en bolig som hovedsakelig benyttes privat og bare tidvis leies ut, er det ofte best å ha eierskap på egne hender, i stedet for gjennom et AS.

– Utleieinntekter i et aksjeselskap skattlegges med 22 prosent, samme skattesats man får ved utleie av for eksempel en personlig eid fritidsbolig, med mindre utleieaktiviteten er så omfattende at den må anses som virksomhet, utdyper Bjerke.

– Utleie av personlig eid fritidseiendom har imidlertid visse gunstige regler for utleie, som medfører at mindre inntekter er skattefrie.

Det sentrale er uansett at privat eierskap byr på enkelte andre viktige fordeler, inkludert at gevinst på salg av fritidsbolig normalt er skattefri etter fem års eie- og brukstid.

Skattefrie gevinster mulig

– Generelt bør private gjenstander som egen bolig og fritidsbolig ikke eies gjennom et holdingselskap, mener Bjerke.

– Det skyldes at man risikerer en betydelig skatteregning, samtidig som man går glipp av mulighetene for skattefrie gevinster ved salg av boligen eller fritidsboligen.

Normalt er det også best å eie kunst og antikviteter man har i hjemmet privat og ikke gjennom et aksjeselskap, ifølge advokaten.

Eventuelle gevinster vil da være skattefrie, men man får heller ikke fradrag for tap.

– Innbo, som omfatter kunst og antikviteter man har i hjemmet, har historisk hatt en relativt gunstig verdsettelse i formuesskattesammenheng, hvor det gis en verdsettelsesrabatt på 60 prosent, tilføyer Bjerke.

– Med den nye aksjerabatten på 45 prosent, blir imidlertid ikke formuesverdsettelsen ved eierskap gjennom AS så forskjellig – noe som selvsagt raskt kan endre seg igjen, hvis det blir regjeringsskifte til høsten.

FORSIKTIG MED KUNST: Å henge aksjeselskapets kunstverk, som dette litografiet av Edward Munch, i egen stue kan by på skattemessige overraskelser. Foto: Jan P. Solberg

Bør ikke henge i egen stue

Eier du for eksempel et verdifullt Munch-maleri gjennom aksjeselskap, bør det oppbevares separat fra egen eiendom.

– Henger man opp selskapets kunstverk i egen stue, kan det oppstå nye skattespørsmål knyttet til blant annet eventuelle leiebetalinger for kunsten og om kjøpet er gjort i selskapets eller aksjonærens interesse, advarer Bjerke.

– Skal man derimot drive med omfattende kjøp og salg av kunst, klokker eller annet, slik at dette blir ansett for å være en næring, vil det ofte være fornuftig av både skattemessige og andre grunner å ha dette i et eget AS.