Regjeringen har vedtatt at reglene om kjønnsrepresentasjon i allmennaksjeselskapene (ASA) skal tre i kraft fra 1. januar 2006. Allmennaksjeselskap som er stiftet før denne tid får to år på seg før de må oppfylle kravene til kjønnsrepresentasjon. Nye allmennaksjeselskaper må følge reglene for å bli registrert, heter det i en pressemelding.
Her finner du HegnarOnlines oppdaterte databasesom viser kvinneandelen i de ulike styrene. I øyeblikket viser den at andelen kvinner i norske ASA er på 17,3 prosent og at det mangler mellom 600 og 1.000 kvinner i norske ASA-styrer, avhengig av om kvinnene skal erstatte menn eller om styrene skal utvides med kvinner.Regjeringens beslutning
- Regjeringen har besluttet at Norge som det første land i verden stiller krav til kjønnsbalansen i styrer i allmennaksjeselskaper. Dette er viktig for norsk næringsliv. Vi tar på alvor at halvparten av den kompetansen norsk næringsliv trenger for å hevde seg i internasjonal konkurranse, befinner seg hos kvinner, sier barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem i meldingen.Det vil foreslås en adgang til at regjeringen vil kunne gripe inn og hindre tvangsoppløsning der vesentlige samfunnsmessige hensyn tilsier det. Dette skal fremmes i Justisdepartementets kommende proposisjon om etterkontroll av aksjeloven.- Vi regner med at selskapene vil oppfylle lovens krav og at problemstillinger knyttet til tvangsoppløsning derfor egentlig er teoretisk. Siden det har vært uttrykt bekymring fra enkelte når det gjelder sanksjonssystemet, finner vi det riktig å gi Regjeringen en viss sikkerhetsventil. Det vil skje i form av en regel som gir adgang til å hindre tvangsoppløsning i påvente av at mangler når det gjelder styret, daglig leder og revisor, blir rettet opp. I den forbindelse vil vi igjen gjøre en vurdering av om vi skal gi en tvangsmulkt i påvente av at forholdet rettes opp. Regelen vil være et redskap for Regjeringen i helt spesielle tilfelle, og innebærer ingen dispensasjonsadgang eller unntaksmulighet for selskapene, sier justisminister Knut Storberget i meldingen.