- Det er nå tett kontakt mellom alle de åttearbeidslivsorganisasjonene.Dersom regjeringen ikke innenumiddelbar kort tid, gir klare signaler om atforslaget trekkesog det blir en reell dialog om IA-arbeidet, vil partenedrøfte andre tiltak, blant annet politisk streik, sier YS-lederRandi G. Bjørgen.- Partene understreker for øvrig at regjeringen ikke har sagtopp avtalen,men brutt den. Derfor vil partene inntil viderefortsette IA-arbeidet somfør. Organisasjonene har stor tropå at IA-arbeidet er den rette måten åredusere sykefraværetog skape et mer inkluderende arbeidsliv.