- Dette vil ikke være en straffeform for drapsmenn og voldsforbrytere. Det vil i første rekke dreie seg om folk som har forholdsvis korte dommer. Personer som er dømt for vold eller overgrep mot sine nærmeste vil heller ikke få elektronisk soning hjemme, sier justisminister Knut Storberget (Ap). Hans håp er at ordningen kan komme i gang neste år. I første omgang vil man anskaffe 150 elektroniske brikker. - Dette vil ikke være en straffeform for drapsmenn og voldsforbrytere. Det vil i første rekke dreie seg om folk som har forholdsvis korte dommer. Personer som er dømt for vold eller overgrep mot sine nærmeste vil heller ikke få elektronisk soning hjemme, sier justisminister Knut Storberget (Ap). Hans håp er at ordningen kan komme i gang neste år. I første omgang vil man anskaffe 150 elektroniske brikker. I tillegg til elektronisk soning, går regjeringen inn for økt bruk av samfunnsstraff og økt bruk av soning utenfor fengsel. Regjeringen kommer ikke med forslag om utvidet adgang til å bruke framskutt løslatelse eller elektronisk soning istedenfor varetekt.Et ønske om å redusere soningskøen ligger bak forslaget om elektronisk soning, men justisministeren sier at regjeringen også har til hensikt å sørge for bedre innhold i soningen. Storberget legger vekt på gode erfaringer med slik soning i Sverige og andre land. De som soner kan delta i arbeid og gå på skole et visst antall timer i uka. Ellers skal de som hovedregel være i aktivitet hjemme. Ved hjelp av elektronikken kan kriminalomsorgen kontrollere om den domfelte befinner seg der han eller hun skal være.Det foreslås at innsatte kan overføres til soning med elektronisk kontroll når de har fire måneder igjen til forventet prøveløslatelse. Dommer opp til fire måneder foreslås i sin helhet gjennomført med elektronisk kontroll.