- Jeg tar Norges Banks beslutning på hovedstyremøtet i dag om å heve renten med ¼ prosentpoeng til 4 prosent til etterretning, sier finansminister Kristin Halvorsen i en kommentar. - Jeg tar Norges Banks beslutning på hovedstyremøtet i dag om å heve renten med ¼ prosentpoeng til 4 prosent til etterretning, sier finansminister Kristin Halvorsen i en kommentar. Norges Bank skriver at forløpet for renten som skisseres i Pengepolitisk rapport 1/07 uttrykker hovedstyrets avveiing mellom hensynet til å bringe inflasjonen opp mot målet, og hensynet til å stabilisere utviklingen i produksjon og sysselsetting. I lys av denne avveiingen vil økningen i renten skje gradvis, slik at Norges Bank kan vurdere virkningene av renteendringer og annen ny informasjon om den økonomiske utviklingen.- Veksten i norsk økonomi er høy. Den sterke veksten i økonomien har også gitt en klar og gledelig bedring i arbeidsmarkedet. Gjennom fjoråret økte sysselsettingen med hele 77.000 personer. Dette er den største sysselsettingsveksten vi noensinne har registrert. Økningen i sysselsettingen har bidratt til at ledigheten har falt til historisk lave nivåer og at personer som tidligere sto helt utenfor arbeidsmarkedet nå har fått slippe til. Den registrerte ledigheten har aldri før falt så mye i løpet av et år som i 2006. Optimismen både blant husholdninger og bedrifter tilsier fortsatt sterk vekst i fastlandsøkonomien i inneværende år. Samtidig er det økende tegn til at den vedvarende høye veksten gir seg utslag i kapasitetsproblemer, sier finansministeren.- Den viktigste utfordringen i dagens situasjon er å sikre en fortsatt balansert utvikling for norsk økonomi. Vi må unngå at de gevinster som er høstet i form av høy sysselsetting og lav ledighet nå undergraves av sterkt tiltakende lønnsvekst eller en kraftig styrking av kronen. Regjeringen skal ta sin del av denne jobben ved å føre en økonomisk politikk som er tilpasset den økonomiske situasjonen, sier Halvorsen i meldingen.- Norges Banks rentebeslutning og signalene om renteutviklingen framover er en påminnelse om at husholdningene og næringslivet må ta høyde for at renten skal opp mot et mer normalt nivå når de planlegger for framtiden, sier finansminister Kristin Halvorsen.