Norges Bank har igjen tatt stilling til styringsrenten. Denne gang var ekspertene enige om at den skulle opp. Resultatet viser som følger:
Norges Bank ser også ut til å ha kommet til at det ved hver av de foregående økningene har vært misvisende å gjenta at renten "vil bli satt opp i små, men ikke hyppige skritt". Nå er renten satt opp fire ganger på rad, og dermed var det også på tide å kutte den ordlyden..Norges Bank overfører fra rentemøtet på web-TV fra kl. 14:45.I begrunnelsen presiseres blant annet følgende:"Det er utsikter til at konsumprisveksten vil tilta og komme nær målet fra 2008, men anslagene er usikre. Prisstigningen, lønnsveksten og kapasitetsutnyttingen utvikler seg om lag som anslått i siste inflasjonsrapport. Et fall i energiprisene har trukket veksten i konsumprisindeksen (KPI) ned. Den underliggende prisveksten har som ventet vært forholdsvis lav de siste månedene, og vurderes å være mellom 1 og 1½ prosent. Det er likevel flere faktorer som taler for at inflasjonen etter hvert vil ta seg opp. Veksten i norsk økonomi er sterk, og det høye aktivitetsnivået kan komme til å holde seg oppe noe lenger enn tidligere ventet. Sysselsettingen stiger raskere enn tidligere anslått, og arbeidsledigheten er kommet ned på et lavt nivå."Og:Forløpet for renten som skisseres i Pengepolitisk rapport 1/07, uttrykker hovedstyrets avveiing mellom hensynet til å bringe inflasjonen opp mot målet og hensynet til å stabilisere utviklingen i produksjon og sysselsetting. I lys av denne avveiingen vil økningen i renten skje gradvis, slik at vi kan vurdere virkningene av renteendringer og annen ny informasjon om den økonomiske utviklingen.Renten ble sist økt i januar. Strategien i Pengepolitisk rapport 1/07 er at foliorenten bør ligge i intervallet 4 - 5 prosent i perioden fram til neste rapport legges fram 27. juni, betinget av at den økonomiske utviklingen blir om lag som anslått. Hovedstyret har som et alternativ vurdert å holde renten uendret ved dette møtet, men har kommet til at det er riktig å øke renten.