Borgarting lagmannsrett har i dom av 5. mars 2007 dømt Nordland Havfiske AS til å betale 12,3 millioner kroner i erstatning til Remøy Sea Group AS for inngrep i et patent tilhørende selskapet, går det frem av en børsmelding.Dommen ble muntlig forkynt for Nordland Havfiske 13. mars, og selskapet har foreløpig ikke tatt stilling til om dommen skal ankes.Patentet gjelder en trålanordning med tre trålposer, der det blant annet benyttes såkalte styrende lodd.- Dommen er overraskende da vi i retten har anført at det ikke har vært noen økonomisk gevinst for selskapet å benytte seg av den omtalte innretningen. I fiske etter hvitfisk der det kun brukes to trålposer er "Vesttind" ikke i konflikt med patentet, sier konsernsjef Yngve Myhre i Aker Seafoods ASA i en kommentar.