Slik blir virkningene av klimaendringene

Klimapanelets rapporter er oppsummeringer av publisert klimaforskning og bygger på bidrag fra over 2.000 klimaforskere.

FNs klimapanel, IPCC, legger i år fram sin fjerde hovedrapport. Den forrige kom i 2001. IPCC ble opprettet i 1988 for å gi verdens regjeringer et vitenskapelig grunnlag for beslutninger om klimatiltak.Del 1 av hovedrapporten, om det vitenskapelige grunnlaget, ble lagt fram i februar. Den konstaterer at klimaendringene så godt som sikkert er menneskeskapt, og at vi kan vente en global temperaturøkning på 1,8 til 4 grader dette hundreåret.Delrapport 2 ble lagt fram i Brussel langfredag og tar for seg virkningene av klimaendringer på natur, mennesker og samfunn. Del 3, om mottiltak og tilpasning til klimaendringene, legges fram i mai. Til høsten kommer IPCC med en oppsummerende synteserapport av de tre delrapportene.I delrapport 2 konstaterer IPCC at skadevirkningene av klimaendringer allerede er merkbare over det meste av jorda, og vi må være forberedt på omfattende endringer i tiårene som kommer, selv om utslippene reduseres.Klimaendringene vil få store konsekvenser for mange økosystemer, som ikke klarer å tilpasse seg raske endringer i levekår. Mellom 20 og 30 prosent av jordas arter vil være truet av utslettelse, selv med en moderat temperaturøkning på 2 grader. En økning på 4 grader eller mer kan få katastrofale virkninger. Store deler av den artsrike tropeskogen i Amazonas kan bli omdannet til savanne (gresslette).Fattige utviklingsland vil bli hardest rammet. Vannmangel vil ramme mange hundre millioner mennesker, særlig i Afrika og Asia. Områdene som egner seg til matproduksjon i Afrika, blir mindre. Men også deler av USA og Europa vil få tørkeproblemer. Området rundt Middelhavet er særlig utsatt.Tett befolkede elvedeltaer i Asia og Afrika, samt lavtliggende øystater, trues av havnivåstigning og hyppigere stormer. Ødeleggende orkaner, av typen Katrina, vil så godt som sikkert bli hyppigere.Deler av Nord-Europa og Nord-Amerika kan få økt jordbruksproduksjon på grunn av lengre vekstsesong. Men denne positive virkningen kan bli forbigående, fordi klimaet blir mer ustabilt.Oppvarmingen i arktiske områder går raskere enn andre steder på jorda og vil true sårbare polare økosystemer og samfunn som er tilpasset det arktiske miljøet. Veier, bygninger og annen infrastruktur kan bli ødelagt når permafrosten tiner. Områder med permafrost vil trolig minke med opp til en tredel innen 2050. Isdekket reduseres, både i utbredelse og tykkelse.Både tining av permafrost og redusert isdekke setter i gang såkalte selvforsterkende mekanismer, som bidrar til en akselerering av klimaendringene. (©NTB)