På en pressekonferanse fredag i forrige uke opplyste regjeringen at de i statsbudsjettet ville legeg frem forslag til ny skatteordning for rederiselskaper med virkning fra 1. januar 2007. Det nye forslaget vil være tilpasset rederibeskatning som blir benyttet i EU. Regjeringen foreslår imidlertid at for å avvikle den gamle ordning må rederiene innbetale skatt på inntekt som tidligere ikke har vært skattepliktig.- Dette er svært negativt for norske offshorerederier, norske verft og hele den norske leverandørindustrien. DOFs samlede byggeprogram ved norske verft teller 48 skip. Ringvirkningene for kystnorge har vært og er betydelige, skriver DOF i en melding onsdag.Selskapet understreker betydningen av å kunne planlegge langsiktig. - Det virker vanskelig å se at en fremtidig langsiktig satsing kan skje med basis i Norge når norske myndigheter ikke kan føre en langsiktig, forutsigbar og stabil næringspolitikk, fortsetter selskapet og mener det er et paradoks at regjeringen velger å straffe de rederiene som valgte å bli i Norge.Det foreligger fortsatt usikkerhet knyttet til hvorledes skattebelastningen skal beregnes. Selskapet vil gå ut med tall når det er avklart hvordan beregningene skal foretas.- Denne situasjonen vil kunne få store negative konsekvenser for selskapets videre ekspansjonsplaner, og vil redusere vår konkurranseevne vis a vis selskaper under andre skatteregimer. Dette vil igjen få en negativ betydning for våre underleverandører og den videre rekruttering av norske mannskaper, heter det i meldingen. DOF-aksjen faller 1,74 prosent til 56,50 kroner i ettermiddag.