Viktige forhold knyttet til bruken av NUF

Advokatfirmaet Thommessen gjør HegnarOnlines lesere oppmerksomme på viktige forhold knyttet til bruken av NUF-selskaper.

Politikk

Det har vært en markant økning de siste årene i personer som driver sin virksomhet i Norge gjennom et utenlandsregistrert selskap, eller det som ofte omtales som et "NUF" (Norskregistrert Utenlandsk Foretak).De vanligste organisasjonsformene for etablering av virksomhet i Norge har tradisjonelt vært enkeltpersonforetak og aksjeselskap*.Ifølge advokatene og partnerne Ståle Kristiansen og Stig Berge i advokatfirmaet Thommessen er hovedårsaken til at flere og flere velger å etablere et NUF for sin norske virksomhet et ønske om å drive virksomheten med ansvarsbegrensning og beskatning som aksjeselskap, uten å måtte betale inn aksjekapital av betydning.- I en rekke land er det mulig å etablere selskap med begrenset ansvar (tilsvarende norsk aksjeselskap) uten at det rent faktisk innbetales noen aksjekapital av betydning. I Storbritannia kan det for eksempel etableres selskaper med begrenset ansvar hvor aksjekapitalen utgjør så lite som GBP 1. Spesielt i en oppstartsfase kan dette oppfattes som et godt alternativ til å etablere et norsk aksjeselskap, sier Kristiansen til HegnarOnline.Utenlandske selskap som driver næringsvirksomhet i Norge skal registreres i Foretaksregisteret. Selskapet får et norsk organisasjonsnummer og omtales som et NUF.Skatteplikt MV i Norge for NUFEt NUF som bestyres fra Norge eller driver virksomhet utelukkende i Norge, er skattepliktig her på samme måte som norske aksjeselskaper. Dette innebærer at selskapet beskattes løpende for sine virksomhetsinntekter med en skattesats på 28 prosent. Kostnader knyttet til virksomheten er fradragsberettigede.Utenlandske selskaper er omfattet av den såkalte fritaksmetoden, på samme måte som norske aksjeselskaper.- Dette innebærer at et NUF i all hovedsak er fritatt fra skatteplikt på aksjegevinster knyttet til aksjer i selskaper etablert innenfor EØS og i selskaper etablert utenfor EØS, dersom visse vilkår er oppfylt. Tap knyttet til slike aksjer er ikke fradragsberettiget, sier Kristiansen.Et NUF har de samme rapporteringsforpliktelser til norske skatte- og avgiftsmyndigheter som norske aksjeselskaper, herunder blant annet:

  • Selvangivelse med lovpålagte vedlegg innen lovbestemt frist. (Innleveringsfrist for selvangivelsen for 2008 er 31. mai 2009).
  • Dersom selskapet har ansatte, skal det leveres terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk hver annen måned fra og med 15.mars. Samme frist gjelder for innbetaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk.
  • Dersom selskapet driver mva-pliktig virksomhet skal det levere mva-oppgaver og betales mva, normalt 1 måned og 10 dager etter utløp av den aktuelle mva termin (1. termin jan/februar, 2. termin mars/april osv). Dersom selskapet har en omsetning som ikke overstiger kroner 1 million eks mva, er det mulig å søke om å få levere såkalt årstermin-oppgave.
Fristene som er angitt ovenfor forutsetter at det rapporteres via Altinn.Regnskaps- og revisjonspliktEt NUF skal utarbeide årsregnskap og årsberetning, og har også bokføringsplikt etter bokføringsloven. Årsregnskapet skal sendes til regnskapsregisteret.Et NUF har revisjonsplikt i Norge bare dersom det har en årlig omsetning på mer enn fem millioner kroner. Et regjeringsoppnevnt utvalg har foreslått at også utenlandske selskaper med mindre enn fem millioner i omsetning skal ha revisjonsplikt. Forslaget er for tiden til vurdering hos Finansdepartementet.Plikter i etableringslandetDet er ifølge advokatene viktig å være oppmerksom på at utenlandske selskaper også kan være underlagt skatteplikt i etableringslandet, selv om dette normalt ikke vil være tilfelle.- Dette bør undersøkes konkret i forhold til den aktuelle jurisdiksjon. Det som er mer praktisk, er at slike selskaper ofte vil ha andre forpliktelser i det landet hvor de er etablert, for eksempel rapporteringsforpliktelser til lokalt selskapsregister, lokale skattemyndigheter og lignende. Brudd på slike forpliktelser kan ha konsekvenser både i etableringslandet og i Norge, sier Berge.I Storbritannia er det for eksempel påbudt for alle selskaper å sende inn en årlig oppgave med diverse selskapsinformasjon (styre, kontoradresse, aksjonærer mv) til Companies House (tilsvarende det norske foretaksregisteret). Dersom slik oppgave ikke sendes inn, kan selskapet bli tvangsoppløst og slettet i Companies House. Oppløsning av selskapet vil kunne medføre at virksomheten i forhold til norske regler anses drevet videre som et enkeltpersonforetak.- Dette kan for det første innebære at den næringsdrivende ikke lenger kan påberope seg ansvarsbegrensning, for eksempel dersom virksomheten går konkurs, forteller Berge.For det annet vil en oppløsning av selskapet ifølge advokatene innebære at selskapets eiendeler og aksjene i selskapet anses realisert. Dette betyr at eventuell verdistigning frem til oppløsningstidspunktet som hovedregel vil bli skattlagt i Norge, først på selskapets hånd med 28 prosent og deretter som gevinst på aksjene. Aksjegevinst skattlegges med 28 prosent for aksjonærer som er privatpersoner.- For det tredje vil den næringsdrivende bli løpende skattlagt for inntekten fra virksomheten etter oppløsningen som personinntekt med en marginal skattesats på 51 prosent. Dersom innehaveren fortsetter å sende inn selvangivelser som om virksomheten ble drevet gjennom et aksjeselskap, og dermed beskattes bare med en skattesats på 28 prosent, risikerer vedkommende tilleggsskatt dersom forholdet blir tatt opp av ligningsmyndighetene. Dette gjelder selv om vedkommende ikke var kjent med at selskapet var oppløst og slettet i Companies House, sier Kristiansen.Ifølge de to advokatene i Thommessen er i mange tilfeller oppgaven med å oppfylle rapporteringsforpliktelser mv i etableringslandet satt bort til en profesjonell aktør, typisk den som har bistått ved etableringen av selskapet.- Det er således viktig at innehaveren følger opp at vedkommende ivaretar disse forpliktelsene på en ordentlig måte, avslutter Kristiansen til HegnarOnline.* Et enkeltpersonforetak innebærer at den næringsdrivende personlig er ansvarlig for foretakets forpliktelser, dvs. forpliktelser overfor leverandører, kunder mv. Den næringsdrivende beskattes løpende for virksomhetens overskudd som personinntekt med en marginal skattesats på 51 prosent.Et aksjeselskap innebærer at det er selskapet som driver virksomheten og som er ansvarlig overfor kreditorer mv. Eieren (aksjonæren) er ikke ansvarlig for selskapets forpliktelser utover innbetalt aksjekapital (minimum kr 100 000). Det er også selskapet som beskattes for virksomhetens overskudd, og da med en skattesats på 28 prosent. Ytterligere beskatning finner først sted ved utdeling av overskudd som utbytte.

Nyheter
Næringsliv