Spørsmålet om kraftlinje i Hardanger ble først behandlet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som traff vedtak i saken etter en fullmaktsbestemmelse. Deretter ble vedtaket stadfestet av Olje- og energidepartementet 2. juli.Men her, i selve saksbehandlingsgangen, kan det ha blitt gjort en feil, påpeker Sivilombudsmannen i et brev som ble sendt til Olje- og energidepartementet mandag, melder NRK.Sivilombudsmann Arne Fliflet sier til NTB at han i brevet ikke trekker noen konklusjon, men at han stiller spørsmål ved NVEs fullmakt. Ombudsmannen viser til en forskrift i energiloven som sier at saker som berører «betydelige motstridende samfunnsinteresser» skal behandles av departementet som første instans.I brevet ber ombudsmannen departementet vurdere om Hardanger-kraftlinjen er nettopp en sak der slike samfunnsinteresser står på spill.«Ombudsmannen ber videre om at Olje- og energidepartementet uttaler seg om hvilken betydning det mener det kan få om departementet skulle ha truffet vedtak om konsesjon i dette tilfellet som første instans», heter det i brevet.