- Jeg tar Norges Banks beslutning i dag om å holde styringsrenten uendret på 2,0 prosent til etterretning. Rentebeslutningen er i tråd med Norges Banks signaler om renteutviklingen i den pengepolitiske rapporten fra juni, og den var ventet blant markedsaktørene, sier finansminister Sigbjørn Johnsen i en melding.- Det er fortsatt betydelig usikkerhet i internasjonal økonomi. Mange land sliter med store budsjettunderskudd og høy statsgjeld, og må stramme inn i budsjettpolitikken de neste årene. Det knytter seg usikkerhet til hvor sterkt dette vil virke inn på utviklingen i veksten i verdensøkonomien framover. Det som skjer ute, er viktig også for utviklingen i norsk økonomi, sier finansministeren.- Styringsrenten i Norge har vært på 2 prosent eller lavere helt siden mars 2009. Det er svært lavt. Norges Bank har varslet en gradvis økning i styringsrenten mot et mer normalt nivå de neste årene. Dette må husholdninger og bedrifter ta høyde for når de planlegger for framtiden, sier finansministeren i meldingen.