Foreløpige tall viser at bruttonasjonalproduktet i Tyskland steg 2,2 prosent (sesonjustert) fra første til andre kvartal. Det var ventet en økning på 1,3 prosent.Det siste året har BNP steget med 4,1 prosent.I første kvartal steg BNP sekvensielt +0,2 prosent.