-Veksten i konsumprisene har vært mindre enn ventet, og prisveksten anslås å bli liggende rundt 1½ prosent fram til neste sommer. Samtidig fortsetter norsk økonomi å vokse moderat, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem. I verdensøkonomien er usikkerheten fortsatt stor. Den forventede oppgangen i styringsrentene ute er skjøvet videre ut i tid, og langsiktige renter er svært lave.- En samlet vurdering tilsier at vi holder renten uendret på dette møtet, sier Gjedrem.Analysene presentert i Pengepolitisk rapport 3/10 taler for at styringsrenten holdes på dagens nivå de nærmeste kvartalene og deretter økes gradvis mot et mer normalt nivå. Utviklingen siden juni trekker i retning av å øke renten noe senere enn anslått i forrige rapport. Hovedstyrets strategi er at styringsrenten bør ligge i intervallet 1½ - 2½ prosent fram til neste rapport legges fram 16. mars 2011 med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser.Beslutningen var i høy grad som ventet. 17 av 17 deltakere i TDN Finans' rentepanel ventet uendret rente. Renten ble sist endret 6. mai.Samtidig slapp Norges Bank . - Vi tror ikke på noen renteendring i dag, men venter at sentralbanken vil senke rentebanen sin, skrev analytiker Camilla Viland i DnB NOR Markets i dagens morgenrapport.- I den gjeldende rentebanen indikerer sentralbanken at styringsrenten skal settes opp rundt årsskiftet. Gitt den siste tids utvikling virker ikke det lenger sannsynlig. Utenlandske renter har falt markert siden forrige rapport og inflasjonen har vært noe svakere enn anslått. Dette taler for at rentebanen skal ned. Vi venter derfor at rentebanen skal senkes og at den nye banen vil indikere at neste renteheving kommer i mars eller mai. Vi venter at en faktisk renteheving vil drøye enda lenger og ser for oss at renten holdes i ro frem til sommeren, skrev Viland.