Andelen lån med fast rente av finansforetakenes totale utlån til lønnstagere var nær uendret ved utgangen av 1. kvartal i år sammenlignet med 4. kvartal 2010. Fastrenteandelen forholdt seg stabil i bankene, mens den falt noe i kredittforetakene og i de statlige låneinstituttene, opplyser SSB.Ved utgangen av 1. kvartal 2011 var andelen fastrentelån fra banker, kredittforetak og statlige låneinstitutter til lønnstagere på henholdsvis 5,7, 4,7 og 19,3 prosent. Fastrenteandelen av finansforetakenes utlån til norske lønnstakere falt dermed fra 6,4 til 6,3 prosent fra utgangen av 4. kvartal 2010 til utgangen av 1. kvartal 2011.Også i perioden 2004-2008 falt fastrenteandelen på utlån fra norske finansforetak til norske lønnstagere, før andelen steg i 2009. Andelen falt deretter gjennom hele 2010, fra 7,3 prosent ved utgangen av 4. kvartal 2009.I 1. kvartal 2011 falt andelen lån med 1-5 års gjenværende rentebindingstid, og i samme periode økte andelen lån med under 1 års gjenværende rentebindingstid nesten tilsvarende. Dette gjaldt for både banker, kredittforetak og statlige låneinstitutter.
Fra 4. kvartal 2010 til 1. kvartal 2011 falt fastrenteandelen på utlån fra de statlige låneinstituttene til lønnstakere fra 19,4 prosent til 19,3 prosent. Denne andelen er likevel betydelig høyere enn fastrenteandelene i banker og kredittforetak.Den høye fastrenteandelen i de statlige låneinstituttene, sammenlignet med de andre finansinstitusjonene, kan blant annet ha sammenheng med ulikt tilbud av utlånsprodukter. Banker og kredittforetak tilbyr ofte rammelån og mer kortsiktige nedbetalingslån der det ikke er mulig å binde renten.Er du engstelig for sterk renteoppgang kan du binde boliglånet i 5 år til 4,6 prosent nominelt.