Av: advokatfullmektig Tone-Lise Pettersen i Bing Hodneland advokatselskap DAArbeidsmiljølovens forbud mot trekk i lønn - § 14-15Avtale om trekk i lønn - snevert unntakTrekk i lønn på grunn av erstatningsbetingende opptredenGenerell avtale krever også etterfølgende samtykke
Skriftlig avtale om adgang til å foreta trekk i lønn blir stadig mer vanlig. Mange av avtalene er imidlertid i strid med arbeidsmiljøloven og ugyldige, noe som innebærer at arbeidsgivers trekk er ulovlig.I henhold til arbeidsmiljøloven § 14-15 er hovedregelen at arbeidsgiver ikke kan foreta trekk i de ansattes lønn. Bestemmelsens andre ledd bokstav a)-f) inneholder imidlertid unntak fra denne hovedregelen. Et av de lovbestemte unntakene innebærer at arbeidsgiver likevel kan foreta trekk i lønn, dersom dette på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale, jf. arbeidsmiljøloven § 14-15 (2) bokstav c).På bakgrunn av denne unntaksbestemmelsen er det mange arbeidsgivere som inntar klausuler i ansettelsesavtalen, om adgang til å foreta trekk i lønn og feriepenger. Slike klausuler inntas ofte for å sikre arbeidsgiver lett adgang til dekning dersom det skulle oppstå et økonomisk krav mot arbeidstaker. En slik avtale er imidlertid ikke ubetinget gyldig.Det fremgår av juridisk teori og rettspraksis at unntaksregelen i bokstav c) må tolkes innskrenkende, slik at hovedregelen om forbud mot trekk i lønn ikke skal uthules. Hovedhensynet bak bestemmelsen er å utjevne styrkeforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og er ment å gi arbeidstaker forutberegnelighet med hensyn til disponering av forventet lønn.På bakgrunn av dette har generelle avtaler om trekk ved for eksempel utbetaling av for mye lønn, blitt ansett å være ugyldige. I en nylig avsagt dom fra Ofoten tingrett kom domstolen til at arbeidsgiver ikke hadde adgang til å foreta trekk i lønnen, til tross for at det forelå skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.I denne saken hadde arbeidsgiver trukket arbeidstakeren i lønn da arbeidsgiveren hadde mottatt et gebyr fra Biltilsynet fordi arbeidstakeren hadde kjørt med overlast på lastebilen. Arbeidsgiveren mente seg berettiget til dette, fordi det var skriftlig avtalt i ansettelsesavtalen at det kunne foretas trekk i lønnen for blant annet bøter, gebyrer eller annen tjenesteforsømmelse og erstatningsbetingende opptreden.Retten uttalte at " En generell forhåndsavtale om lønnstrekk i tvilsituasjoner eller uenighetssituasjoner, hvor det ikke er erkjent at det foreligger et krav på arbeidsgivers hånd, bør ut i fra en naturlig formålstolking av bestemmelsene i § 14-15 (2) ikke godtas…" Retten konkluderte med at avtalen var ugyldig og at arbeidsgivers lønnstrekk var i strid med arbeidsmiljøloven. Domstolenes innskrenkende tolkning av § 14-15 (2) bokstav c), innebærer at en generell avtale om retten til motregning og trekk i lønn også krever en etterfølgende erkjennelse fra arbeidstakeren for at trekket skal være lovlig.Av: advokatfullmektig Tone-Lise Pettersen i Bing Hodneland advokatselskap DA