Rapporten «Materielle og sosiale mangler - Utslag av fattigdom» er laget på oppdrag fra Arbeidsdepartementet. Den skal gi en analyse av hvilke utslag fattigdom kan få i form av materielle og sosiale mangler.Ifølge rapporten har unge oftere lavere inntekt enn eldre. Grupper som enslige forsørgere, par med lavere inntekt som har barn, unge aleneboende, sosialhjelpsmottakere og langtidssyke er også er mer utsatt for lavinntekt enn andre, viser rapporten.Et utslag av det å ha lav inntekt kan være at man har problemer med å betale regninger for nødvendige goder. Her viser rapporten at aldersgruppen 25-44 år er mest utsatt for betalingsproblemer. I tillegg viser analysen at sannsynligheten for å oppleve betalingsproblemer synker med økende utdanning.Blant eldre over 67 år forekommer betalingsproblemer svært sjelden. Den geografiske fordelingen viser at betalingsproblemer forekommer oftere i Oslo enn andre steder. De som sliter mest er sosialhjelpsmottakere - og det er først og fremst elektrisitet og kommunale avgifter som skaper problemer.