Hvilke rettigheter må selskap som lever av egne verk sikre seg?

Selv om mange selskaps virksomhet er bygget på egne verk, er avtaler som beskytter rettigheter eller sikrer vederlag ofte mangelfulle.

Foto: Bing Hodneland
Politikk

Kommersiell bruk av andre verk reiser flere utfordringerNoen bruksmåter er tillatt uten samtykke fra den som har skapt et åndsverk. Ett eksempel på dette er åndsverkloven § 12 om retten til privat kopiering og § 22 om sitatretten.Kommersiell bruk av andre verk forutsetter normalt en eller annen form for avtale mot vederlag - et eksempel er lisensavtale som sikrer bruksrett av et dataprogram. Hva bør selskap som lever av lisensavtaler og inntekter fra egne åndsverk ha fokus på?1: Selskap må sikre seg opphavsrett mv til egne verkProgramvare vil som regel være et åndsverk, og i utgangspunktet har den som lager programmet opphavsrettighetene. Selskaper som skal få inntekter fra slike verk, må derfor sikre seg rettighetene til slike verk.Det er ikke nok å sikre seg eiendomsrett til et verk. Dersom et selskap eier et eksemplar av et dataprogram, et fotografi, en bok, en film eller et annet verk, gir ikke dette selskapet rett til å lage eksemplarer som tilbys markedet mot vederlag.Det er viktig for arbeidsgivere å sikre seg nødvendige rettigheter til det egne ansatte skaper. I åndsverksloven er hovedregelen at rettighetene til den kildekoden som ansatte lager, blir overdratt til arbeidsgiveren. Men denne bestemmelsen er ikke alltid nok. Det anbefales derfor at ansettelsesavtalene fastslår at opphavsrettighetene samt andre immaterielle rettigheter til alt arbeidstakeren frembringer overdras til arbeidsgiver etter hvert som arbeidets resultater frembringes. I tillegg bør det stå at selskapet får overdratt retten til å gjøre endringer og bearbeidelser av det materiale arbeidstakeren skaper, samt at arbeidstakeren overdrar retten til videreoverdragelse helt eller delvis av alt arbeidstakeren frembringer i sitt arbeid.Dersom et selskap bruker en innleid konsulent til å programmere eller utarbeide skriftlig materiale som selskapet skal utnytte kommersielt, må selskapet ha en avtale som fastslår at selskapet både har opphavsretten og andre immaterielle rettigheter til programmet og rett til å foreta endringer og bearbeidelser av kildekoden.Det er også krav om uttrykkelig avtale om overdragelse av opphavsrett fra konsulenten til selskapet for andre typer åndsverk. Bakgrunnen finnes i spesialitetsprinsippet - opphavsmannen overdrar ikke flere rettigheter enn de som uttrykkelig er avtalt.Dersom en immateriell rettighet krever registrering, må selskapet også sørge for at slike rettigheter registreres på selskapet. Eksempler på dette er design og patent som selskapet ønsker enerett til. Selv om varemerker kan bli vernet ved innarbeidelse (må være kjent i omsetningskretsen), anbefaler vi også at selskap forsøker å registrere dets sentrale varemerker, for eksempel logoer og ordmerker selskaper vil ha enerett til å bruke utad.2: Selskap må ikke overdra for mye rettigheter til dets kunderEn leverandør som bygger sin virksomhet rundt rettighetene til et produkt, for eksempel et dataprogram, må passe på at ikke-eksklusive rettigheter til kunder overdras for å ha mulighet til å lisensiere samme produkt til andre kunder.I tillegg må leverandøren passe på at programmet sitt ikke krenker tredjeparts rettigheter, og arbeidsgiver bør instruere egne ansatte i hvilken grad andres produkter kan inkorporeres i eget produkt, for eksempel om og i hvilken grad selskapet kan benytte seg av fri programvare som stiller betingelser for videre utnyttelse.Ved kjøp av selskap er det avgjørende for kjøper at selskapets immaterielle rettigheter følger med selskapet. Siden det ofte viser seg at selskap ikke har sikret seg de opphavsrettighetene selskapet mente å inneha, er det viktig å foreta en grundig gjennomgang av selskapets avtaler - både med arbeidstakere, innleid personell, kunder og samarbeidsparter.Det anbefales å kontakte advokat før avtaler vedrørende opphavsrett og andre immaterielle rettigheter inngås - det er rimeligere å sikre seg i forkant enn i etterkant.

Nyheter
Næringsliv