De norske finansinstitusjonene hadde gode resultater i 1. halvår, men uro i finansmarkedene har medført en mer krevende likviditetssituasjon for norske banker og redusert bufferkapital i livsforsikringsselskapene, melder Finanstilsynet.Lave tap i bankene bidrar til fortsatt gode resultater i første halvår til tross for fortsatt fall i bankenes netto renteinntekter. Resultat før skatt for bankene samlet var på nær 16 milliarder kroner i første halvår 2011, som var om lag som i første halvår i fjor når en ser bort fra éngangsinntekter i første halvår 2010. Egenkapitalavkastningen var på 11 prosent regnet som årlig rate.Rentemarginene er fortsatt under press, særlig på grunn av konkurransen om boliglånskundene. Sammen med økte finansieringskostnader bidrar dette til lavere netto renteinntekter regnet i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital. Bokførte tap er lave, og fortsatte å synke i første halvår.Den senere tids uro i verdipapirmarkedene har ført til dyrere finansiering for bankene, og tilgangen på finansiering med lange løpetider har blitt mer krevende. På den annen side har bankene de siste to årene økt likviditetsreservene, den langsiktige finansieringen og bedret soliditeten, noe som gjør at norske banker er bedre rustet mot markedsuro enn det de var under finanskrisen i 2008, heter det videre.- Ved en eventuell langvarig svikt i internasjonale penge- og kapitalmarkeder, er det likevel vanskelig å unngå at dette også rammer det norske markedet, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.- Både gjeld i husholdningene og boligpriser er nå kommet opp på et meget høyt nivå. Dette er en kilde til framtidig ustabilitet, sier Baltzersen.