Artikkelen er skrevet av advokat Frode Heggdal Larsen, partner/advokat i Bing Hodneland advokatselskapHarmonisering med EUKravet til minste aksjekapital reduseres til 30.000StiftelsesomkostningerBekreftelse av aksjeinnskuddYtterligere forslagArtikkelen er skrevet av advokat Frode Heggdal Larsen, partner i Bing Hodneland advokatselskap DA.
Regjeringen fremmet nylig et lovforslag for Stortinget, og det er forventet at Stortinget behandler forslaget nokså kjapt.Formålet med forslaget er å forenkle regelverket og driften av mindre aksjeselskaper, redusere antall NUF, samt søke å harmonisere de norske reglene med reglene i EU. Som en del av denne prosessen er det tidligere i år vedtatt opphevelse av revisorplikten for små aksjeselskaper.Regjeringen foreslår at kravet til minste aksjekapital for aksjeselskaper settes ned fra 100 000 kroner til 30 000 kroner.Det foreslås ingen tilsvarende redusering i minstekrav til aksjekapital for så vidt gjelder lov om allmennaksjeselskaper.Etter dagens regler må stiftelsesomkostningene dekkes av andre midler enn den innskutte egenkapitalen og kommer derfor i tillegg til de 100.000 i aksjekapital.Regjeringer foreslår at den innskutte aksjekapitalen skal kunne brukes til å dekke utgiftene ved å stifte aksjeselskapet. Forslaget gjelder tilsvarende for allmennaksjeselskaper.Regjeringen foreslår at bekreftelse av aksjeinnskuddene ved stiftelse og kapitalforhøyelse skal kunne avgis av en finansinstitusjon når aksjeinnskuddene utelukkende skal gjøres opp med penger.Etter dagens regler må det innhentes bekreftelse fra revisor. Forslaget gjelder tilsvarende for allmennaksjeselskaper. Justisdepartementet fikk den 7. januar 2011 overlevert utredningen "Forenkling og modernisering av aksjeloven". Den inneholdt en rekke forslag til forenklinger, hvorav enkelte nå altså reflekteres i Regjeringens forslag til lovendringer.De øvrige forslagene i utredningen vil trolig bli fulgt opp i en senere proposisjon. Disse forslagene er blant annet:•50 % av den andelen av aksjeinnskudd som skal gjøres opp kontant, kan innbetales på et senere tidspunkt.•Reglene om overkursfond oppheves.•Minstekravene til vedtektenes innhold reduseres til angivelse av selskapets foretaksnavn, forretningskommune, selskapets virksomhet, aksjekapitalens størrelse, aksjenes pålydende/antall aksjer.•Stiftelsesdokument kan opprettes i elektronisk form og underskrives elektronisk via en skjemaløsning i Altinn.•Krav om åpningsbalanse fjernes.•Det skal imidlertid fortsatt redegjøres for aksjeinnskudd i annet enn penger (tingsinnskudd).•Omdanning av enkeltpersonforetak til AS kan skje uten redegjørelse dersom det foreligger et revidert årsregnskap.•Mellombalanse er tilstrekkelig til å kunne foreta utdeling av ekstraordinært utbytte.•Såkalte brøkdelsaksjer foreslås som alternativ til aksjer med pålydende verdi.•Selskapets adgang til å yte lån eller stille sikkerhet for aksjeeierne økes•Mindre formkrav knyttet til avholdelse av generalforsamling. Det foreslås at den kan avholdes pr telefon, sirkulasjon av dokumenter, eller pr e-post.•Ikke krav til at styremøter avholdes fysisk.•Fortsatt plikt til å føre protokoll for generalforsamling og styremøter.•Aksjeselskaper med mer enn 3 millioner i omsetning kan ha færre styremedlemmer - ett eller to styremedlemmer.