I sine to siste årsrapporter advarer Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll mot lovstridig avlyttingspraksis i politiet. Selv om domstolene skal være garantisten for at rettssikkerheten blir ivaretatt, igangsetter politiet avlytting av telefoner og romavlytting på egen hånd i såkalte nødrettssituasjoner. Avlyttingen skjer uten at domstolene får muligheten til å kontrollere lovligheten, verken før, under eller etter avlyttingen.Advokat Harald Stabell reagerer sterkt på at avlytting skjer uten at noen etterprøver lovligheten, skriver Dagsavisen.- Etter min mening påpekes her et klart rettssikkerhetsproblem som politiske myndigheter må gripe fatt i. Jeg vil kalle det sterkt kritikkverdig hvis justisdepartementet ikke har reagert og fulgt opp kontrollutvalgets alvorlige konklusjon om at politiet bedriver rettsstridig avlytting utenfor domstolskontroll, sier den profilerte advokaten.Høyres justispolitiske talsmann og medlem av Stortingets justiskomité, André Oktay Dahl, krever at regjeringen får en slutt på avlyttingen.Riksadvokaten, som er ansvarlig for politiets etterforskningspraksis, forsvarer på sin side avlyttingen og bestrider kontrollutvalgets konklusjon om at den er lovstridig.