Norges Bank har hatt rentemøte i dag, og sentralbanksjef Øystein Olsen holder styringsrenten uendret på 2,25 prosent.Dette sier Norges BankSom ventet 14 av 15 økonomer ventet en uendret styringsrente- Uendret rente i minst to år sa sjeføkonom i Sparebank 1 Gruppen, Elisabeth Holvik- Ny rentebane i oktober- Alle vet at juni-banen er utdatertSplittet rentepanel sa Wolden Bache- Ingen ammunisjon for renteøkninger ingen ny ammunisjon til Norges Bank for å øke renten Hele begrunnelsen her. Figurer og bakgrunnsmateriale. Les mer om forrige rentemøte her. Pressekonferansen live her. Slik fastsetter Norges Banks styringsrenten (videolenke). Her er de som tok beslutningen. Her finner du oversikt over rentemøter og endringer i styringsrenten.
- Utsiktene for verdensøkonomien er blitt vesentlig svakere i løpet av sommeren. Utviklingen ute og uroen i finansmarkedene påvirker også utsiktene her hjemme. Vi har derfor valgt å holde renten uendret ved dette møtet, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.Uroen knyttet til gjeldskrisen i Europa har tiltatt. Veksten er svak og det er utsikter til at styringsrentene ute vil være svært lave i flere år fremover. Utviklingen i norsk økonomi er fortsatt god, men også her hjemme har produksjonen og etterspørselen etter varer og tjenester vært noe svakere enn ventet. Veksten i konsumprisene har avtatt, skriver sentralbanken.- Renten er lav. Vår analyse fra juni tilsa en gradvis økning i styringsrenten gjennom andre halvår. Uro og usikkerhet ute, lavere prisvekst og dempede utsikter her hjemme, taler for at styringsrenten holdes lav lenger enn vi da så for oss, sier visesentralbanksjefen.Beslutningen er i tråd med det et stort flertall av økonomene hadde ventet seg. En rundspørring TDN Finans offentliggjorde resultatet av på mandag, viste at .Sjeføkonom Jan Andreassen i Terra Gruppen skilte seg ut ved å anslå et rentekutt på 25 basispunkter til 2,00 prosent, og tror på enda et kutt før nyttår. De fleste tror sogar på uendret rente langt inn i 2012. Bakgrunnen er den eskalerende uroen internasjonalt.- Norges Bank vil holde renten uendret, og vil trolig signalisere at renten vil bli holdt lav svært lenge om det ikke skulle skje et mirakuløst oppsving i verdensøkonomien, , til HegnarKvinner i går.Hun tror Norges Bank vil måtte holde renten uendret i minst to år på grunn av den svake veksten globalt og uroen i Europas banksektor.- Uroen i banksektoren vil imidlertid innebære at også norske banker vil få dyrere funding, og dermed kan utlånsrenten stige selv om Norges Bank holder renten uendret, fortsatte hun. Senioranalytiker Katrine Godding Boye i Nordea Markets ventet heller ingen renteendring i dag.- Jeg tror Norges Bank avventer situasjonen. Vi vet at den renteprognosen banken hadde i juni ikke lenger er gyldig. Sentralbanken gikk bort fra den rentebanen da renten ikke ble satt opp i august, som banken hadde indikert at den ville gjøre, sa hun i slutten av forrige uke.Nå venter Godding Boye at banken vil lage en ny renteprognose til oktober-møtet.- Vi tror den vil bli ganske kraftig nedjustert i forhold til juni-prognosen, uttalte hun. Selv om neste pengepolitiske rapport ikke kommer før i oktober, har Firsts seniorøkonom Bjørn-Roger Wilhelmsen ikke utelukket at en ny rentebane kunne ha blitt lagt frem nå i dag.- På grunn av at mye er endret siden juni, kan det hende at sentralbanken lager en minirapport, kanskje en oppdatert renteprognose. Hvis de ikke gjør det, vil de kanskje likevel være mer konkret vedrørende renteutsiktene enn det som er normalt mellom pengepolitiske rapporter.- Alle vet jo at prognosen fra juni er utdatert nå, sa han til TDN Finans. Samtidig mente et flertall i DNs rentepanel at renten burde bli holdt uendret. Både Handelsbankens Ida Wolden Bache, NTNU-professor Ragnar Torvik og BI-professor Hilde C. Bjørnland kom med denne anbefalingen.- Risikoen for en ny finanskrise har økt, renteforventningene har falt og vekstutsiktene ute er svekket. Sammen med en sterkere krone, høye påslag i pengemarkedet og lav inflasjon taler dette for en lavere rentebane.- Usikkerheten er uvanlig stor, men prognosen bør indikere uendret rente ut neste år. Rentekutt kan bli aktuelt ved en varig kronestyrking eller økt finansuro, til avisen.Panelets øvrige to medlemmer, professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo og seniorforsker Knut Røed ved Frisch-senteret, tok derimot til orde for en renteøkning på 0,25 prosentpoeng. Ifølge sjeføkonom Knut Anton Mork og hans makroteam i Handelsbanken ga dagens arbeidskraftundersøkelse (AKU) fra SSB i overskuelig fremtid.De ser for seg et svakere arbeidsmarked fremover.- Gitt de dystre utsiktene for verdensøkonomien, og effekten dette vil ha på norske eksportører og forbrukere, vil lønnsveksten mest trolig bli dempet. Det stagnerende arbeidsmarkedet bør ikke gi sentralbanken noe ammunisjon for ytterligere renteøkninger i overskuelig fremtid, heter det videre.Neste rentemøte er 19. oktober.