Regjeringen vil satse på norsk matproduksjon

- Norsk landbruk skal vokse, og Norge skal sikre nok mat. Det er noe av budskapet i regjeringens landbruks- og matmelding som fredag ble lagt fram for Stortinget.

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. Foto: Scanpix

- Det er første gang det blir lagt fram en melding for Stortinget som tar for seg hele vårt fag- og politikkområde. Det er en omfattende melding som vil legge føringer for hele verdikjeden i mange år framover, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp).Regjeringen vil øke matproduksjonen. Det skal legges vekt på bruk av norske ressurser, og matproduksjonen skal vokse i takt med økende folketall. Maten skal være trygg og matmangfold skal sikres. Lokal identitet vil være regjeringens viktigste satsingsområde for å utvikle nye næringer på matområdet.I dette inngår dyrevelferd, som regjeringen ser på som et gode for samfunnet og som et konkurransefortrinn for norsk landbruk. Regjeringen varsler en egen gjennomgang av pelsdyrnæringen.Regjeringen tar for seg reindrift i meldingen. Driften skal være bærekraftig med et antall dyr som er tilpasset beitegrunnlaget.Regjeringen vil legge til rette for økt skoghogst for å bruke mer trevirke til byggematerialer og til energiformål.Regjeringen vil også øke rekrutteringen til landbruket ved å få ungdom til å satse på yrket. Regjeringen vil også gjøre det enklere å ta i bruk boliger eller fritidseiendommer ved å innskrenke odelskretsen og oppheve reglene om odelsfrigjøring av landbrukseiendommer. (©NTB)