- Ble sykemeldt i ferien, kan jeg få den utsatt?

To vilkår må være oppfylt for at du kan kreve utsettelse av ferien ved 100 prosent sykemelding. Det sier advokat Cecilie Wille Søvik i Arntzen de Besche.

Publisert 16. jan. 2012 kl. 16.43
Oppdatert 16. jan. 2012 klokken 17.26
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 709 ord
Foto: Scanpix

- Jeg ble sykemeldt 15. juni-28. juni 2011, og sykemeldingen ble deretter forlenget til 31. juli, grunnet for høyt blodtrykk. Jeg fikk utbetalt feriepenger/lønn for juli, ca. 1. juli. Jeg er funksjonær, og har fast månedslønn. Bedriften har normalt fellesferie de tre siste ukene av juli.- Har jeg rett til tre uker ferie senere, og har jeg krav på lønn/feriepenger for disse tre ukene? Jeg ble friskmeldt fra 1. august. Bedriften har fått refusjon fra NAV for min sykeperiode, skriver en leser.Har du spørsmål om arbeidsrett, send inn her.To vilkår for utsettelse Ifølge advokat Cecilie Wille Søvik i Arntzen de Besche reguleres spørsmålet av ferieloven § 9 "ferieavvikling under sykdom, permisjon, arbeidskamp mv" - nr. 1, 1.-3. ledd.Etter § 9 første ledd kan en ved fullstendig arbeidsuførhet før ferien kreve utsettelse av ferien når to vilkår er oppfylt:1) kravet må dokumenteres med en legeerklæring. Dette er klart oppfylt i vårt tilfelle, da det allerede er refundert lønn fra NAV.2) kravet må fremsettes senest siste arbeidsdag arbeidstageren skulle arbeidet før ferien startet.- Her har vi ikke nok informasjon, men ut fra spørsmålet synes det som om at krav om utsettelse ikke er fremsatt, sier Wille Søvik til HegnarOnline.- Dersom et av de to vilkårene ikke anses oppfylt, kan ikke ferien utsettes på dette grunnlag. Fristkravet er absolutt. Vedkommende kan derfor ikke kreve utsettelse av ferien etter ferieloven § 9 1. ledd, legger hun til.Arbeidsufør i minst seks dager? Advokaten påpeker imidlertid at bestemmelsen må sees i sammenheng med 2. og 3. ledd.Ferieloven § 9 2. ledd bestemmer at, om en i ferien har vært helt arbeidsufør i minst seks virkedager, kan kreve et tilsvarende antall virkedager ferie utsatt og gitt som ny ferie senere i ferieåret. Disse seks dagene må være sammenhengende.- Bestemmelsens anvendelsesområde omfatter også situasjonen der arbeidsuførheten inntrer før ferien starter. Arbeidstager kan derfor som utgangspunkt påberope seg begge bestemmelser etter 1. og 2. ledd, sier Søvik.Ifølge Arntzen de Besche-advokaten oppstiller også § 9 2. ledd vilkår om legeerklæring, samt at kravet må fremsettes "uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt".- Hva som ligger i "ugrunnet opphold", er drøftet i forarbeidene. Fristregelen skal ikke tolkes veldig strengt. Arbeidstager kan derfor vente noe med å bestemme seg for om utsettelse skal kreves etter at arbeidet er gjenopptatt.- Arbeidstager vil ha behov for å områ seg og vurdere nærmere om utsettelse bør kreves. Det er imidlertid antatt at om arbeidstakeren venter lenger enn en 14-dagersperiode, bør det kreves gode grunner for dette, forklarer Wille Søvik.Kan kreve inntil 12 virkedager overført, hvis.. Hun understreker det også som antatt at om arbeidstager ikke fremsetter kravet innen ferieårets utløp, faller retten til å kreve utsettelse under enhver omstendighet bort.- Heller ikke her har fått tilstrekkelig informasjon til å vurdere spørsmålet fullt ut, men ut fra det vi har mottatt, synes heller ikke disse vilkårene å være oppfylt, sier advokaten.Ferieåret er på nåværende tidspunkt utløpt.Etter § 9 3. ledd kan en på visse vilkår kreve inntil 12 virkedager overført til påfølgende ferieår.- Først må arbeidsuførhet være årsaken til at feriedagene ikke er benyttet, og dernest må kravet om overføring fremsettes innen ferieårets utløp. Kravet kan fremsettes muntlig eller skriftlig, og det er antatt at arbeidstager har bevisbyrden for at kravet er fremsatt.- Dersom fristen ikke overholdes, vil arbeidstagers rett til overføring av feriedagene gå tapt, sier Wille Søvik, som heller ikke her har informasjonen hun trenger til å vurdere spørsmålet fullt ut.- Men ut fra det vi har mottatt, synes heller ikke disse vilkårene å være oppfylt, fortsetter hun.Får ikke feriepenger to ganger Advokaten tar så for seg spørsmålet knyttet til utbetaling av feriepenger og lønn, der leseren skriver at vedkommende fikk utbetalt "feriepenger/lønn" for juli 2011.- Utbetaling av lønn og feriepenger følger to forskjellige systemer. Om du allerede har fått utbetalt feriepenger, har du ikke krav på å få utbetalt feriepenger en gang til, sier hun.Dersom lønn har blitt utbetalt i juli 2011, reguleres forholdet ifølge Wille Søvik av ferieloven § 11 (2) 2. ledd.- Bestemmelsen regulerer feriepenger for ferie som hverken er avviklet i løpet av året, eller utsatt til påfølgende år, slik jeg har forstått er tilfellet her. Feriepengene skal utbetales første vanlige lønningsdag etter ferieårets utløp, altså første vanlige lønningsdag i 2012, avslutter Arntzen de Besches advokat overfor HegnarOnline.