- Samfunnet blir mer komplekst, og ulike sektorer blir mer avhengige av hverandre. Derfor er det avgjørende for samfunnet at vi har en samlet oversikt over trussel- og risikobildet, sier justisminister Grete Faremo (Ap).Ønsket om ny trusselvurdering har sammenheng med den nye stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet som ble lagt fram fredag og der læring etter 22. juli er et sentralt tema.I dag er det Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som utarbeider et årlig nasjonalt risikobilde. Det legger vekt på naturhendelser, store ulykker og tilsiktede hendelser som terrorisme.Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og E-tjenesten utarbeider også årlige trussel- og risikovurderinger innenfor sine ansvarsområder.- Mitt mål er en felles, overordnet og åpen risiko- og trusselvurdering for det norske samfunnet som skal presenteres årlig i en form som dekker både fagmiljøenes og publikums behov, sier Faremo. (©NTB)