- Sammenlignet med andre land er dette en veldig stor andel. Likevel, håpet om at økt tilgjengelighet skulle gi høyere valgdeltagelse slo ikke til. Endringen i valgdeltagelsen fra forrige valg var den samme i forsøkskommunene som ellers i landet, sier Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.Ved fjorårets lokalvalg hadde innbyggere i ti kommuner mulighet til å stemme elektronisk.Også de som stemte på tradisjonell måte mente det i fremtiden bør være mulig å stemme via internett.
Hemmelig?Slo ikke til
Elektronisk stemmegivning reiser spørsmål om hemmelig valg. Støtten synker noe når dette legges inn som et motargument, men også da er de fleste for internettvalg.- Norske valg er lett tilgjengelige også uten elektronisk stemmegivning. Dessuten er det ikke stemmemetoden som avgjør om man stemmer eller ikke. Derfor har ikke forsøket ført til en radikal endring av valgatferd, sier Bergh. Internettstemming blir ofte trukket fram som en god måte å øke unges valgdeltagelse på.- Forventninger om at mange unge skulle stemme via internett slo ikke til. For mange unge er det å stemme på papir i valglokalet en høytidelig og viktig symbolsk handling. De framstår som tradisjonalister med teknologitillit, sier Guro Ødegård Institutt for samfunnsforskning.Resultatene fra valgforsøket presenteres i rapporten «Evaluering av forsøket med e-valg 2011».Signe Bock Segaard leder evalueringsprosjektet. En sluttrapport om prosjektet blir lansert til høsten.