Kan dårlig vær gi rett til å flytte ferien?

Både arbeidsgiver og arbeidstaker kan ha interesse i at tidspunkt for ferieavvikling endres. Men på hvilke betingelser kan fastsatt ferie flyttes?

Regnvær i Oslo. Foto: HegnarOnline

Både arbeidsgiver og arbeidstaker kan ha interesse i at tidspunkt for ferieavvikling endres. Men på hvilke betingelser kan fastsatt ferie flyttes?Ferien fastsettes ofte i god tid før ferieavviklingen, og mye kan skje fra ferien ble fastsatt og til den faktisk skal avvikles. Både arbeidsgiver og arbeidstaker kan ha interesse i at ferieplanene endres, typisk dersom det inntrer uforutsette omstendigheter.Hvis for eksempel arbeidsgivers oppdragsmengde øker og ferieplanen innebærer underbemanning, kan arbeidsgiver ha behov for å endre ferieplanen. Videre kan ansatte ønske å utsette ferieavviklingen hvis de blir syke i løpet av ferien. Også dårlig vær kan gjøre at mange ønsker utsettelse av ferien.Spørsmålet er på hvilke vilkår den fastsatte ferien kan endres?Fastsettelse av hovedferienDet følger av ferieloven at arbeidstaker som utgangspunkt har krav på minimum 25 virkedager ferie hvert år. Det er både arbeidstakers og arbeidsgivers plikt til å påse at ferien blir avviklet, men arbeidsgiver har som hovedregel rett til å fastsette tidspunkt for ferieavviklingen.Tidspunkt for ferien skal likevel drøftes med den ansatte, og arbeidstaker kan som hovedregel kreve at hovedferien på 18 virkedager gis i perioden 1. juni - 30. september.Arbeidsgivers endringsrett Det følger av ferieloven at arbeidsgiver kan endre tiden for fastsatt ferie hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendinger, ferieavvikling vil skape vesentlige driftsproblemer og det ikke kan skaffes en vikar. Vilkårene her er relativt strenge, og det er arbeidsgiver som må godtgjøre at vilkårene er oppfylt.Før arbeidsgiver kan gjøre endringer i ferien må endringen drøftes med arbeidstakeren. Arbeidstakeren har rett til å kreve erstatning for dokumenterte merutgifter som følger av en omlegging av ferien, dersom kravet fremsettes ved drøftingen eller de fremstår som en nærliggende følge av omleggingen.Sykdom i ferienHvis en arbeidstaker blir helt arbeidsufør før ferien starter, kan han eller hun kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Sykdommen må imidlertid dokumenteres med legeerklæring og både kravet og erklæringen må fremsettes senest siste arbeidsdag før ferien.Hvis arbeidstaker har vært helt arbeidsufør i minst 6 virkedager i ferien, kan et tilsvarende antall virkedager kreves utsatt og gis som ny ferie senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes rett etter at arbeidstaker er tilbake på jobb.Regn og kald vind Når sommerværet lar vente på seg kan det være fristende å utsette ferien og heller ta fri når sola endelig dukker opp. Som arbeidstaker har man imidlertid ikke noe krav på å få utsatt ferien grunnet dårlig vær.Arbeidsgiver og arbeidstaker kan likevel komme til enighet om utsettelse av ferien. Det er imidlertid viktig å huske på at ferieloven gir begrenset mulighet til overføring av ferien til påfølgende ferieår, og at avviklingen av utsatt ferien derfor bør gjøres innenfor løpende ferieår.Artikkelen er skrevet av advokatfullmektig Tone-Lise Pettersen, Bing Hodneland advokatselskap DA.