Trygve Hegnar: - Dette er temmelig håpløst

Redaktør Trygve Hegnar skriver på lederplass om maktesløse tilskuere, håpløse regler og en demagogisk og naiv statssekretær.

Trygve Hegnar. Foto: Scanpix

Følgende leder, skrevet av Finansavisens redaktør Trygve Hegnar, stod på trykk i Finansavisen torsdag 19. juli.At det skal være fri flyt av arbeidskraft over landegrensene innen EU- og EØS-området er en bærebjelke, og en urokkelig del av EU-traktaten. De fire friheter (fri flyt av arbeidskraft, varer, tjenester og kapital) gjelder!Statsminister Jens Stoltenberg har også rett i at alle mennesker har krav på respekt og verdighet.I kjølvannet av problemet med de rumenere som tok opphold i parken rundt Sofienberg kirke, og som fremdeles er i grustaket på Årvoll, er det imidlertid kommet frem at gjeldende regler for EØS-borgere som ønsker arbeid og opphold i Norge, nærmest innbyr til misbruk.Følg HegnarOnline på Facebook her!For det første er det slik at personer som ønsker et såkalt registreringsbevis, utstedt av Utlendingsdirektoratet (UDI), som gir rett til sosial hjelp fra NAV-systemet, bare trenger en jobbkontrakt som gjelder for 14 dager. Det høres i våre ører ut som en meget kort periode, og er det slik at det å selge bladet Folk er Folk i 14 dager er tilstrekkelig, så mener vi loven bør endres.Men viktigere enn at arbeidskontrakten bare løper i 14 dager, er at det vel burde være en minste inntektsgrense før man kan henvende seg til NAV om hjelp.Det kan ikke (eller burde ikke) være slik at et bladsalg på 500 kroner i løpet av 14 dager er krav nok. Kanskje burde det være krav om en minimumsinntekt på 50.000 kroner.Verre er at hvis noen ønsker å misbruke våre generøse trygdeordninger, og reelt eller formelt arbeider i to uker for deretter å slutte å arbeide, så kan ikke NAV, ifølge DN, melde dette til UDI som deretter kan tilbakekalle registreringsbeviset.Det finnes ingen regler for å fange opp når et arbeidsforhold er avsluttet, og dermed gjelder registreringsbeviset også etter at arbeidet (eller det såkalte arbeidet) er opphørt.NAV kan ikke overprøve avgjørelsen fra UDI, og det er temmelig håpløst.NAV kan ikke en gang melde fra til UDI hvis de har avslørt ren svindel.Det er mulig at et så dårlig regelverk har fungert i en periode med lav tilstrømning av arbeidskraft fra andre EØS-land, men i årene som kommer vil arbeidsinnvandringen, som vi i prinsippet er sterkt for, bli meget stor. Da må regelverket være tilpasset dette.Lederen for arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Robert Eriksson (FrP), sier at «dette er galskap satt i system,» mens statssekretær Gina Lund i Arbeidsdepartementet sier at «FrP setter her likhetstegn mellom arbeidsinnvandring og trygdemisbruk. Det er både uverdig og faktisk feil.»Vi synes statssekretæren her er vel demagogisk og naiv. Problemet er for stort til at dette nå skal bli tradisjonell partipolitikk. Problemet er der.Nesten mystisk er kravet til bopel i Norge. Har man som EØS-borger fått registreringsbeviset, som igjen åpner døren til NAV, så må man også ha fast bopel her i landet for at alle kriterier skal være oppfylt.Da er vi nødt til å spørre om en teltleir i et kirkeområde eller en teltleir i et grustak holder?Eller kan vi kreve at «fast bopel» er noe mer?Statsminister Jens Stoltenberg oppsummerer med å si at «man har ikke krav på opphold i Norge hvis man ikke kan forsørge seg selv,» og arbeidsminister Hanne Bjurstrøm sier at «man som EØS-borger, må være arbeidssøkende og ha et ønske om å gå inn i et ordinært arbeidsforhold.»Det er kanskje beroligende for noen, men vi synes hullene i regelverket er store, og NAV sitter tilsynelatende maktesløs og ser på.Vi etterlyser et minimumsbeløp for inntekt, en kontroll med at arbeidet fortsetter, og at det virkelig er snakk om en reell bolig.