Da dommen falt i Oslo tingrett i 2005, ble Tjøntveit også dømt til å betale drøyt 30 millioner kroner i erstatning. Han anket dommen på stedet, men lagmannsretten avviste anken uten begrunnelse. Saken ble gjenopptatt i år etter at Høyesterett i 2010 slo fast at saker som er nektet anke uten begrunnelse kan søkes gjenopptatt.I lagmannsretten er han dømt for moms- og lånebedrageri og forsøk på dette for til sammen over 80 millioner kroner.Bedrageriene skjedde i forbindelse med fakturering av blant annet stein og pukk fra Tjøntveits gård Hesthagen i Grimstad. Tjøntveit sonet fengselsstraffen fram til Økokrim beordret ham løslatt i oktober 2010. Straffen anses ferdig sonet.Da saken ble rullet opp på begynnelsen av 2000-tallet, ble den omtalt som norgeshistoriens største bedragerisak.I 1967 ble Tjøntveit amerikansk statsborger for å kunne jobbe som flyger i USA. Oslo tingrett har slått fast at han mistet sitt norske statsborgerskap da han mottok sitt amerikanske. Han kom tilbake til Norge i 1997. Utlendingsdirektoratet (UDI) har fattet et utvisningsvedtak, men Tjøntveit påklaget dette til UDIs klageinstans, Utlendingsnemnda. (©NTB)