Etter skattereformen i 2006 har mange opprettet investerings-AS for å dra nytte av skattefri reinvestering av aksjegevinster og utbytter. Men investerings-AS har også fordeler knyttet til arveavgift. En rekke fordeler kan også oppnås om man har et bevisst forhold til gjennomføringen av generasjonsskifter i aksjeselskaper.Det kan være flere argumenter for å ta barna inn som medeiere i et investeringsselskap. For det første vil eventuell fremtidig verdistigning skje helt eller delvis på barnas hånd, og dermed ikke omfattes av arveavgift.
Gunstig overføringI år eller neste år?Behold kontrollen selvFelle ved senere salgUnngå gjennomskjæringArtikkelen ble publisert i Finansavisen mandag 22. oktober
Det er i tillegg relativt gunstige regler for beregning av arveavgift ved overføring av unoterte aksjer. Børsnoterte aksjer og aksjefond verdsettes til 100 prosent av markedsverdien på gavetidspunktet når arveavgiften skal beregnes. For aksjer i private aksjeselskap (ikke-børsnoterte aksjer) er det imidlertid gjort et unntak fra hovedregelen. I stedet settes arveavgiftsgrunnlaget til 60 prosent av ligningsverdien av aksjene. Det kan også trekkes fra latent skatt på eventuelle verdipapirer.- Ligningsverdien på unoterte aksjer er også ofte lavere enn markedsverdien. Selskapets gjeld reduserer nemlig verdien som legges til grunn ved beregning av formuen med pålydende verdi, mens aktiva typisk verdsettes langt lavere enn virkelig verdi. Fast eiendom inngår i formuesberegningen med lavere ligningsverdi (som tilsvarer 50 prosent av markedsverdi fra 2013, red. anm.), sier jurist Olav Platou i Nordea Private Banking.- For det andre er det en avgiftsrabatt fordi barna kan velge å sette arveavgiftsgrunnlaget til 60 prosent av aksjenes skattemessige formuesverdi.Her kom imidlertid regjeringen med innstramminger i 2009 som gjør at bare verdier inntil 10 millioner kroner pr. arving kan beregnes etter 60-prosent-regelen. Verdier utover de 10 millionene skal inngå i arveavgiftsgrunnlaget med 100 prosent ligningsverdi.- Til sammenligning vil overføring av et enkeltmannsforetak utløse arveavgift av virkelige verdier, sier Platou.Om man går med planer om å selge en eiendom, kan det også være interessant å ta inn barna som aksjonærer før salget, mens eiendommen fortsatt verdsettes til ligningsverdi.- Når eiendommen senere selges vil verdiene i stedet telle med 100 prosent på selskapets balanse noe som vil lede til et høyere arveavgiftsgrunnlag, sier Platou. I tillegg er det slik at en slipper arveavgift av en eventuell verdistigning fra 1. januar og frem til gavetidspunktet senere samme år.- Dette betyr at hvis verdiene i investeringsselskapet har steget i løpet av året, kan det være gunstig å overføre aksjer til barna inneværende år, sier Platou.- Har derimot verdiene i stedet sunket, kan det være smart å vente til neste år, slik at verdifallet reflekteres i den nye ligningsverdien av aksjene pr. 1. januar 2013, fortsetter han, Selv om barna kommer inn som medeiere, kan senior fortsatt beholde kontrollen over selskapet. Det kan derfor være fornuftig å opprette aksjeklasser, såkalte A- og B-aksjer der senior blir sittende med A-aksjer tilknyttet de viktigste rettighetene, mens barna får B-aksjer.- I vedtektene kan det for eksempel angis at A-aksjene skal ha alle stemmerettighetene på generalforsamlingen samt ha rett til å bestemme når utbytte skal utdeles fra selskapet, sier advokat Fredrik Wildhagen i Advokatfirmaet Hjort.Det er imidlertid viktig at ikke barnas aksjer blir gjort helt rettighetsløse.- Er B-aksjene uten rettigheter, vil skattemyndighetene kunne bestemme at aksjene egentlig ikke har gått over til mottaker. Konsekvensen vil være at arveavgiften først faller på et senere tidspunkt. Stiger verdiene, vil arveavgiften kunne bli høyere, fortsetter han.Viktigst er rett til utbytte. Skattemyndighetene har presisert at B-aksjer først anses overført på det tidspunktet B-aksjen får ubetinget rett til utbytte.- Aksjene anses nok også som overdratt selv om det kun er A-aksjer som kan bestemme tidspunktet for utbytteutdeling. Gråsonen melder seg gjerne ved bestemmelser om skjevdeling av utbytte til A-aksjen med ulike prosenter, presiserer Wildhagen. Det er samtidig viktig å tenke på om formuesgjenstanden eller virksomheten som overføres skal beholdes eller om den blir solgt i nær fremtid. Kreativitet kan straffe seg. Velger man å gå for lavt arveavgiftsgrunnlag, må du betale arveavgift på et mindre beløp, samtidig blir skattemessig inngangverdi lav. Dersom dette siden skal selges, får du 28 prosent skatt på eventuell gevinst i forhold til inngangsverdien.- Du slipper med andre ord unna med maksimalt 10 prosent arveavgift på et lavere beløp, men kan ende opp med å betale 28 prosent gevinstskatt på besparelsen. Derfor kan det i tilfeller der verdiene skal selges lønne seg å få satt arveavgiftsgrunnlaget så høyt som mulig slik at senere gevinstskatt blir minst mulig, sier Wildhagen. Om det er snakk om investeringsselskaper, er det ikke fritt frem for å benytte den såkalte fritaksmetoden. Skattemyndighetene vil sette ned foten ved vederlagsfrie overføringer fra foreldrenes selskap til barnas selskap. Om så skjer, kan det bli gjennomskjæring med utbyttebeskatning for foreldrene.- Løsningen kan være at foreldrene gir aksjer til barnas selskap og rettighetene kan struktureres med for eksempel A- og B-aksjer, sier Wildhagen.- Med tiden kan selskapet fisjoneres slik at den unge og lovende kan fortsette driften videre mens de som vi gå andre veier får utskilt eiendom eller en bankkonto.Fisjon kan også slå meget heldig ut i tilfeller med høy skattemessig formuesverdi.- Dersom de skattemessige formuesverdiene på de ikke-børsnoterte aksjene er høye, kan særregelen om verdsettelse for nystiftede aksjeselskap slå særdeles gunstig ut. I så tilfelle skjer verdsettelsen i utgangspunktet på grunnlag av aksjekapital og overkurs, sier Wildhagen.