Kan gjøre det lettere å tjene penger på vannkraft

Regjeringen vil fjerne tillegget på 25 prosent som grunneiere får ved ekspropriasjon av fallrettigheter til utbygging av vannkraft.

Foto: Scanpix
Politikk

Olje- og energidepartementet (OED) foreslo nylig å fjerne tillegget på 25 prosent som grunneiere får ved ekspropriasjon av fallrettigheter til utbygging av vannkraft.- Svært gunstig for utbyggere Forslaget er svært gunstig for utbyggere av vannkraft.Fallrettighetene er selve inntektsgrunnlaget i slike prosjekter. Utbyggere inngår normalt avtaler om leie av fallrettigheten, men dersom grunneieren motsetter seg frivillig avtale kan utbygger søke ekspropriasjon.Grunneier får da tilkjent alminnelig ekspropriasjonserstatning, med tillegg av 25 prosent, jf. vannressurslova § 51 og vassdragsreguleringsloven § 16 post 3.- Tar høyde for verdiskapningen Men nå foreslår OED altså å fjerne 25 prosent-tillegget.Formålet med å ha en slik regel om mererstatning var opprinnelig at grunneierne - som tillegg til en erstatning basert på naturhestekraftmetoden - skulle få en andel av verdiskapningen i vannkraftproduksjonen.Gjennom rettspraksis har man imidlertid i prinsippet gått bort fra naturhestekraftmetoden som grunnlag for erstatningsutmålingen.I dag tas det utgangspunkt i markedsmetoden ved beregning av ekspropriasjonserstatningen. Dette innebærer at erstatningen baseres på påregnelig utnyttelse av ressursen, hvilket innebærer at faktisk produksjon og fortjeneste får betydning.Markedsmetoden tar på denne måten høyde for verdiskapningen vannkraftproduksjonen medfører.- Flere prosjekter vil lønne seg Ekspropriasjonserstatningen har direkte betydning for falleien; en grunneier vil naturligvis ikke inngå frivillig avtale med utbygger dersom ekspropriasjon er mer lønnsomt.OEDs forslag vil følgelig påvirke lønnsomheten ved utbygging av vannkraft ved at forhandlingsposisjonen overfor grunneier blir betydelig styrket.Virkningen av en evt. lovendring kan være at utbygger i større grad enn tidligere kan være villige til å investere i vannkraft. Prosjekter som tidligere ga marginal eller ingen fortjeneste, kan nå bli mer lønnsomme. Som endelig resultat vil endringen kunne føre til økt utbygging av vannkraft.Høringsfristen for forslaget er 5. april 2013, høringsbrevet kan du finne her.Følg HegnarOnline på Facebook her!

Nyheter
Energi