Kan sjefen sette en stopper for ferieplanene dine?

Advokat Tone-Lise Pettersen gir deg råd om ferieavviklingen.

Advokat Tone-Lise Pettersen i Bing Hodneland advokatselskap DA.
Politikk

Ferieavvikling kan være en vanskelig kabal både for arbeidsgiver og arbeidstaker, og gir ofte grunnlag for uenighet. Ferieloven regulerer både hvordan ferien skal fastsettes, tidspunkt for uttak av ferie og adgangen til å flytte fastsatt ferie.Kan arbeidsgiver bestemme fastsettelse av ferien?Arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstaker gis feriefritid på 25 virkedager hvert ferieår. Arbeidstaker på sin side, plikter å avvikle ferien. Det er arbeidsgiver som har hovedansvaret for å fastsette ferien, og dette ansvaret må anses både som en rett og en plikt etter ferieloven.Loven pålegger arbeidsgiver å drøfte ferien og oppsett av ferielister med de ansatte i god tid før feriestart, men hvis arbeidsgiver og arbeidstaker ikke blir enig om tidspunkt for ferien, er det arbeidsgiver som har det siste ordet. Dette må ses som et utslag av arbeidsgivers styringsrett.Styringsretten er likevel begrenset. Begrensningen fremgår blant annet av arbeidsgivers plikt til å drøfte feriefastsettelsen med de ansatte i god tid før ferien. Videre fremgår det av ferieloven at arbeidstaker kan kreve å bli opplyst om feriefastsettingen så tidlig som mulig og senest to måneder før ferien starter, med mindre særlige grunner er til hinder for dette. Disse begrensningene i styringsretten regnes imidlertid kun for å være ordensforskrifter. Det kan likevel tenkes tilfeller hvor arbeidsgiver kan bli erstatningsansvarlig ved brudd på reglene.Har arbeidstaker krav på ferie i fellesferien?Veldig mange ønsker å ta ut ferie i fellesferien. Dette kan skape utfordringer på arbeidsplasser som må opprettholde en viss bemanning sommerferien igjennom. Spørsmålet er om arbeidstaker likevel kan kreve å få deler av ferien lagt til fellesferien?Selv om det er arbeidsgiver som har siste ordet ved fastsettelse av ferien, kan arbeidstaker kreve at hovedferie, som omfatter 18 virkedager, gis i hovedferieperioden mellom 1. juni - 30. september. Dette er en ytterligere begrensning i arbeidsgivers styringsrett. Videre kan arbeidstaker kreve at restferien på syv virkedager gis samlet innenfor ferieåret.Kan man flytte på fastsatt ferie?Avtalt og fastsatt ferie kan i utgangspunktet ikke endres. Dersom arbeidstaker likevel ønsker å flytte fastsatt ferie, må dette gjøres med samtykke fra arbeidsgiver. Det er kun hvis arbeidstaker blir helt arbeidsufør i ferien, at ferien kan kreves utsatt.Arbeidsgiver på sin side har en viss adgang til å endre på de ansattes ferie. Det fremgår av loven at ferien kan endres av arbeidsgiver hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser, avvikling av den fastsatte ferien vil skape vesentlige driftsproblemer og det ikke kan skaffes stedfortreder. Loven stiller strenge vilkår, og det er arbeidsgiver som har bevisbyrden for at vilkårene er oppfylt.Arbeidsgiver plikter å drøfte omleggingen med den ansatte, og den ansatte har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt under drøftingen. Hvis vilkårene er til stede og arbeidsgiver flytter ferien, kan arbeidstaker kreve erstatning for alle dokumenterte merutgifter som følge av flyttingen av ferien. Disse merutgiftene skal arbeidstaker opplyse om under drøftingen.Følg HegnarOnline på Facebook her!

Nyheter
Næringsliv