Endringer i konkurranseloven

Endringer i konkurranseloven medfører at antall meldepliktige bedriftsovertakelser vesentlig reduseres og saksbehandlingen effektiviseres.

Advokat/partner Ståle Granerud i Bing Hodneland advokatselskap DA
Politikk

Artikkel av: advokat/partner Ståle Granerud i Bing Hodneland advokatselskap DA.Endringer vedtatt i juniStortinget vedtok i juni i år en rekke endringer i konkurranseloven. Endringene skal gjøre håndhevingen mer effektiv både for konkurransemyndighetene og for involverte foretak. I tillegg styrkes rettsikkerheten til varslere.Terskel for meldepliktVed sammenslåing av virksomheter som har en omsetning over fastsatte terskelverdi skal Konkurransetilsynet varsles og gjennomføring av sammenslåingen må avvente til konkurransetilsynet har behandlet meldingen.Terskelverdiene er i dag 50 millioner kroner i samlet omsetning og 20 millioner kroner i individuell omsetning. Etter lovendringen skal bare fusjoner hvor samlet omsetning overstiger 1 milliard kroner og når minst to av de berørte foretakene hver for seg har en omsetning på minst 100 millioner kroner meldes. Dermed harmoniseres norske terskelverdier med de øvrige nordiske land.I praksis innebærer økningen at det store flertall av sammenslåinger ikke lenger må meldes til Konkurransetilsynet og at de involverte foretak dermed kan iverksette implementeringen umiddelbart.Konkurransetilsynet får i stedet hjemmel til å pålegge meldeplikt og til å gripe inn dersom fusjonen medfører konkurranseproblemer i strid med konkurranseloven.SaksbehandlingsreglerDet er også vedtatt kortere saksbehandlingstid ved fusjonskontroller, herunder erstattes dagens «to-trinns» meldingssystemet av en ordning med én melding til Konkurransetilsynet.Avhjelpende tiltakInvolverte foretak skal etter lovendringen selv kunne foreslå tiltak som kan bedre konkurransesituasjonen i tilfeller hvor en fusjon kan begrense konkurransen. Konkurransetilsynet er gitt mulighet til å avslutte saker raskt og uten en fullstendig saksutredning. På den måten kan et samspill mellom involverte foretak og Konkurransetilsynet medfører en rask og effektiv håndheving av konkurranselovens formål og mer fleksible konkurransepolitiske løsninger enn dagens ordning gir rom for.Utvidet vern av varslereKonkurransetilsynet er i mange tilfeller avhengig av at innsidere varsler om brudd på konkurranselovens bestemmelser. For å styrke varslernes vern lovfestes taushetsplikt om deres identitet.Lovens forbud mot konkurransebegrensende avtaler og misbruk av dominerende stilling, samt reglene om inngrep mot fusjoner og oppkjøp som begrenser konkurransen består.Endringene trer i kraft 1. januar 2014.Artikkelen er skrevet av advokat/partner Ståle Granerud, Bing Hodneland advokatselskap DA.

Nyheter
Næringsliv