I streben etter å effektivisere arbeidsprosesser, stoler norske virksomheter mest på seg selv. 55 prosent av virksomhetene sier de i liten eller ingen utstrekning bruker konsulenter til dette, opplyses det i en pressemelding fra det norske konsulentselskapet Vivento.Spesielt innenfor forsknings- og utdanningssektoren er interessen for kunnskap fra eksterne lav. Her sier 62 prosent av de spurte at de nesten aldri bruker konsulenter.Tallene er hentet fra en landsomfattende undersøkelse gjennomført av InFact, på vegne av Vivento. Totalt deltok 1046 arbeidstakere i undersøkelsen.- Ofte hører vi at konsulentbruken har økt dramatisk. Spesielt innenfor offentlig sektor. Funnene fra undersøkelsen tyder ikke på dette. Kun 13 prosent av ansatte sier at bedriften deres i stor eller svært stor utstrekning bruker konsulenter for å forbedre måten de jobber på, sier Espen Jacobsen, administrerende direktør i Vivento.Funn i undersøkelsen:- 55 prosent av arbeidstakerne sier de i liten eller ingen grad bruker eksterne konsulenter.- Mest kritisk er bedrifter i privat sektor. Her vegrer 57 prosent av bedriftene seg for å innhente ekstern kunnskap, mot 53 prosent i offentlig sektor.- Innenfor offentlig sektor er de mest kritisk i helse- og sosialsektoren og forskning- og utdanningssektoren. Her sier henholdsvis 57 og 62 prosent av de ansatte at de nesten aldri bruker eksterne konsulenter.I privat sektor er skepsisen størst blant bedrifter innenfor handel og kontor og IT/telekom og teknologi (begge med 59 prosent). ?- Innenfor helse- og omsorgssektoren står utfordringer direkte relatert til organisering, forbedring og effektivisering av arbeidsprosesser nærmest i kø. Ofte skyldes ikke dette mangel på «varme hender» men mer hvordan eksisterende ressurser organiseres. Her burde helseinstitusjoner i større grad benyttet kompetanse fra andre sektorer, mener Jacobsen. ?
At de fleste virksomheter prioriterer interne krefter for å forbedre virksomhetens arbeidsprosesser omhandler flere forhold, mener Jacobsen. Blant annet trekker han frem prestisje og makt. I tillegg er arbeidsprosesser - altså hvordan man gjør ting - kanskje det aller «helligste» en bedrift har. Å slippe til eksterne tanker her sitter trolig lengre inne hos ledelsen enn å engasjere IT-konsulenter for å implementere et nytt forretningssystem, tror Jacobsen.- Mange ledere finner det smertefullt å la andre evaluere bedriftens arbeidsprosesser, men kanskje er det nettopp på dette området behovet for eksterne tanker er aller størst.For eksempel: En forbedringsprosess kan vise behov for å ta modige og tøffe valg, såkalt "kill your darlings", men da kan ledelsen mangle nødvendig avstand for å se dette tydelig. Eller at ledelsen ikke våger foreta upopulære med nødvendige valg.- I slike situasjoner blir det dessverre til at man flikker på det man har, og foretar kun kosmetiske endringer, fremfor å foreta grepene som kanskje er helt nødvendig, mener Jacobsen.Tilliten til eksterne konsulenter er størst blant yngre arbeidstakere. 17 prosent av de mellom 18-39 år foretrekker ekstern kompetanse, mot 11 prosent i aldersgruppen 40-59 år og 9 prosent blant de over 60 år.- Yngre yrkesgrupper ser på ekstern kompetanse på en helt annen måte enn eldre arbeidstakere. Jeg tror dette er en konsekvens av at yngre er mer «farget» av et helt liv med internett, hvor ny kunnskap alltid har vært lett tilgjengelig. Dermed er de mer åpne og tillitsfulle til informasjon og innspill fra eksterne kilder enn eldre yrkesgrupper, som har vært mer vant til å stole på egen kompetanse, sier Jacobsen.