Fiskeridirektoratet mottok i 2013 meldinger om i alt 18 rømningshendelser ved oppdrettsanlegg for laks her i landet. I disse hendelsene rømte i underkant av 200.000 laks. I tillegg ble det meldt om fire rømninger fra torskeanlegg hvor anslagsvis 55.000 torsk slapp ut i det fri.Tallet på rømt laks har de siste årene stabilisert seg på rundt 200.000 i snitt. Men observasjon og fangst av rømt oppdrettslaks indikerer at flere rømningshendelser aldri blir rapportert, ifølge Fiskeridirektoratet.To slike hendelser er nå anmeldt til politiet.- Fiskeridirektoratet frykter at enkelte av hendelsene kan ha hatt et betydelig omfang, men det er per i dag ikke mulig å gi et estimat for omfanget av rømt fisk som følge av slike urapporterte rømningshendelser, sier Henrik Hareide, leder for tilsynsseksjonen i Fiskeridirektoratet.Havforskningsinstituttet har tidligere anslått at antall rømt fisk kan være så mye som fire- fem ganger høyere enn det innrapporterte antallet. Dette skyldes dels at de innrapporterte tallene ikke inkluderer drypprømninger av smolt fra settefiskanlegg og utsett i matfiskanlegg. (©NTB)