Finansdepartementet har besluttet at nivået til den motsykliske kapitalbufferen for bankene holdes uendret, i tråd med råd fra Norges Bank, på ett prosentpoeng, skriver Finansdepartementet fredag. «Det er tegn på at det har bygd seg opp finansielle ubalanser som kan forsterke eller utløse tilbakeslag i norsk økonomi. Bankene bør derfor holde en motsyklisk kapitalbuffer. Hensynet til robusthet tilsier at kapitalbufferen ikke uten videre trappes ned selv om det skulle være tegn til at finansielle ubalanser avtar», skriver departementet.Finansdepartementet fatter hvert kvartal en beslutning om nivået på den motsykliske kapitalbufferen. 12. desember 2013 besluttet finansdepartementet at banker, finansieringsforetak og morselskap i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern, skal ha en motsyklisk kapitalbuffer bestående av ren kjernekapital som skal utgjøre ett prosentpoeng fra 30. juni 2015.