– En bør ikke kunne krige konsekvensfritt, sier Raja til NTB.– De som alt har dratt til Syria og andre land for å krige, må bli debrifet av PST med tanke på faregrad og oppfølging, mener Venstre-politikeren. Han legger til at disse personene også bør få nødvendig psykologhjelp for traumer slik at de ikke utgjør en fare.I begynnelsen av juli sendte regjeringen et forslag ut på høring om å utvide forbudet mot rekruttering til deltakelse i væpnet konflikt og foreslår at overtredelse av forbudet straffes med fengsel i inntil seks år.– Privates deltakelse i væpnet konflikt i utlandet har blitt aktualisert ytterligere med krigen i Syria. Både PST og E-tjenesten er bekymret for terrorfaren når fremmedkrigere kommer tilbake til Norge. Jeg deler denne bekymringen, sa justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) den 4. juli.Statsråden mener at en generell kriminalisering av deltakelsen vil tydeliggjøre at den er straffbar.