Bruk av konkurranseklausuler i ansettelsesforhold

Svært mange bedrifter benytter konkurranseklausuler i ansettelsesavtalene med sine ansatte. Men er utformingen og bruken av konkurranseklausulene tilstrekkelig gjennomtenkt?

Advokat Tone-Lise Pettersen, Bing Hodneland advokatselskap DA
Politikk

Artikkel av:         advokat Tone-Lise Pettersen, Bing Hodneland advokatselskapi Bing Hodneland advokatselskap DA.Hva er en konkurranseklausul?En konkurranseklausul i en ansettelsesavtale kan defineres som en avtalebestemmelse, som regulerer og begrenser en ansatts adgang til å ta jobb i, etablere eller på annen måte drive konkurrerende virksomhet med arbeidsgiver etter at ansettelsesforholdet er avsluttet.Konkurranseklausuler inngås ofte i kombinasjon med kunde- og ikke-rekrutteringsklausuler. Formålet med en kundeklausul er å forby eller begrense kontakt og arbeid for arbeidsgivers kunder etter at ansettelsesforholdet er avsluttet, og en ikke-rekrutteringsklausul tar sikte på å forby eller begrense en ansatts medvirkning til at andre ansatte slutter og typisk blir med over til et konkurrerende selskap. Disse klausulene vil ikke kommenteres nærmere i denne artikkelen.Hvorfor bruke konkurranseklausuler?Så lenge arbeidsforholdet består, gjelder det en ulovfestet lojalitetsplikt mellom arbeidsgiver og den ansatte. Denne lojalitetsplikten innebærer at den ansatte skal opptre lojalt overfor arbeidsgiver og arbeidsgivers interesser. Etter at arbeidsforholdet er avsluttet gjelder imidlertid ikke denne lojalitetsplikten ubetinget.En konkurranseklausul forlenger deler av den lojalitetsplikten som gjelder under ansettelsesforholdet til også å gjelde etter at det er avsluttet. Dette vil kunne forhindre at en ansatt tar med seg opplysninger fra tidligere arbeidsgiver, som kan brukes i en konkurransesituasjon hos et konkurrerende selskap. Videre vil det kunne medvirke til at kunnskap og ansatte beholdes i selskapet.Avtaleloven § 38 - grenser for avtalefrihetenDet er imidlertid ikke fritt frem når det gjelder utformingen og innholdet i en konkurranseklausul.Konkurranseklausuler reguleres av avtaleloven § 38, som blant annet setter grenser for innholdet i en konkurranseklausul, og for hvilke typer ansettelsesforhold konkurranseklausuler kan benyttes.I følge lovbestemmelsen er ikke en konkurranseklausul bindende i større grad enn det som er nødvendig for å verne mot konkurranse. Videre fremgår det at det skal tas hensyn til arbeidstakerens interesser i vurderingen av konkurranseklausuls rekkevidde. I følge loven vil heller ikke en konkurranseklausul avtalt med en underordnet ansatt, være bindende etter at arbeidsforholdet er avsluttet.Avtaleloven § 38 er imidlertid en gammel lovbestemmelse fra 1918 som sist ble revidert på 1980-tallet, og den gir ikke en fullstendig regulering av konkurranseklausuler.Det videre er innholdet i regelen og grensene for hvor langt en konkurranseklausul kan gå for å forhindre konkurranse, er derfor nærmere klarlagt gjennom rettspraksis.Lite bevisst forhold konkurranseklausulerMange har et lite bevisst forhold til bruken av konkurranseklausuler, og ikke alle selskaper har kjennskap til avtaleloven § 38 og de grenser som regelen og rettspraksis setter. Dette kan føre til overraskelser både for selskapet og den ansatte når klausulen aktualiserer seg.For det første er det ikke alle typer ansettelsesforhold det passer eller er nødvending med konkurranseklausuler. Videre kan den avtalte karantenetiden vise seg å være for kort eller lengre enn nødvendig – og videre er det mange som ikke har tenkt over om det skal eller bør ytes kompensasjon til den ansatte i karantenetiden.  Slike feil kan få konsekvenser. Dersom den avtalte konkurranseklausulen for eksempel er for streng, vil det kunne medføre at den blir ansett for å være ugyldig og helt tilsidesatt i medhold av avtaleloven § 38.Ny dom med tilsidesettelse av avtalt klausulI en ny sak for Oslo Byfogdembete tok et selskap ut midlertidig forføyning mot en tidligere ansatt med påstand om brudd på en avtalt konkurranseklausul.Arbeidstakeren hadde vært ansatt hos selskapet i siden 1997, først som montør og deretter som prosjektleder. Det var avtalt en konkurranseklausul i ansettelsesavtalen, som forbød arbeidstakeren å ta jobb eller på annen måte være engasjert i et konkurrerende firma inntil 12 måneder etter at ansettelsesforholdet var over. Til tross for dette, gikk arbeidstakeren, som selv hadde sagt opp jobben, rett over i en stilling hos et konkurrerende selskap.Den tidligere arbeidsgiveren tok ut midlertidig forføyning, med påstand om at det utgjorde et brudd på den avtalte konkurranseklausulen og at arbeidstakeren skulle forbys å tiltre stillingen hos konkurrenten før karantenetiden på 12 måneder var utløpt.Arbeidstakeren mente på sin side at klausulen var ugyldig og at forføyningen ikke skulle tas til følge. Dette med henvisning til at den gikk lengre enn nødvendig og ble urimelig tyngende for ham.Oslo Byfogdembete ga arbeidstakeren medhold. Retten mente at klausulen gikk lenger enn nødvendig for å forhindre misbruk av opplysninger i konkurranseøyemed. Retten la her vekt på at stillingen til den ansatte ikke hadde gitt ham innsikt i forhold som kunne være av konkurransemessig betydning, og videre la retten vekt på at arbeidstakeren ikke fikk kompensasjon i karantenetiden. Etter en helhetsvurdering fant retten at konkurranseklausulen ikke var bindende for den ansatte i medhold av avtaleloven § 38. Dommen illustrerer at det er viktig å tenke nøye igjennom hvordan en slik konkurranseklausul utformes, for at virkningen av den skal være forutsigbar for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Siden både formålsvurderinger, rekkevidden og betingelsene i en slik klausul er viktige i avgjørelsen om klausulen er gyldig eller ikke, bør man være forsiktige med å bruke standardklausuler på ulike ansatte i ulike stillinger og på ulikt stillingsnivå.Ny lovgivning på trappene?Utviklingen og bruken av konkurranseklausuler har vist at det er behov for ny lovgivning på området, og forslag til nye lovbestemmelser er sendt ut på høring.Det første høringsforslaget for lovbestemmelser om konkurranseklausuler ble sendt ut allerede i 2008, men det har enda ikke blitt lovfestet noen nye regler.Det må likevel forventes at nye lovregler vil komme i relativt nær fremtid, og ut i fra innholdet i høringsforslagene må det forventes en innstramning fra dagens rettstilstand. Det er blant annet forslag om å sette en øvre grense på 12 måneder for klausulens varighet, samt at det må ytes kompensasjon fra arbeidsgiver i karantenetiden. Dette er også et forhold som bør tas med i betraktning ved inngåelse av kontrakter med konkurranseklausuler i dag.Artikkelen er skrevet av advokat Tone-Lise Pettersen, Bing Hodneland advokatselskap DA.