Dette vedtok Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiet vedtok blant annet følgende forslag under landsmøtet på Gardermoen 1.-3. mai.

frp.jpg
Politikk

Innvandring og asyl* Nei til å ta imot 10.000 syriske kvoteflyktninger.* Omdisponere midler i bistandsbudsjettet for å hjelpe flere flyktninger i nærområdene til Syria.* La flyktninger med arbeids- og oppholdstillatelse bosette seg i kommuner der de har signert arbeidskontrakt.* Fremmedkrigere for terrorgrupper som har to statsborgerskap skal utvises og miste sitt norske statsborgerskap.* Styrke arbeidet mot tvangsekteskap og forby søskenbarnekteskap.* Arbeide for et tilknytningskrav for familiegjenforening.* Ytterligere innstramminger av dagens asylsystem.Forsvar* Øke forsvarsbudsjettet med 2 milliarder kroner i 2016 og en opptrapping mot et forsvarsbudsjett på 2 prosent av BNP innen fem år.Kultur* Mulighet for å betale lavere lisens uten tilgang til NRK nett-TV.* Redusere momssatsen for all kulturaktivitet til 8 prosent, slik det er for kinoer og museer i dag.Bolig* En rekke endringer i boligpolitikken, som å fjerne all boplikt og færre krav til nye boliger.* Beholde ordningene med boligsparing for ungdom (BSU) og skattefrie leieinntekter på bolig.Helse og omsorg* Vurdere å utvide ordningen med legemiddelassistert rehabilitering (LAR) til å omfatte bruk legemiddelet naltrekson.* En rekke tiltak rettet mot unge uføre, som hyppigere vurdering av helsetilstand og enklere regler for deltidsarbeid* Tiltak for uføre som taper på uførereformen.* Ny, nasjonal sykehusplan som innebærer økt valgfrihet og at ledig kapasitet hos private aktører kan supplere det offentlige helsevesenet.* Arbeide for trivselstiltak på sykehusenes barne- og ungdomsavdelinger.Annet* Ordningen med bypakker skal fortsette i ni definerte byområder, men nye byer skal ikke få ta del i ordningen.* Tilbakeføre deler av fylkesveinettet til staten.* En rekke tiltak for å redusere arbeidsledigheten blant unge, som lønnstilskudd for personer med nedsatt arbeidsevne og å fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger.* Kommuner må legge fram regnskap for å vise at selvkostprinsippet overholdes for gebyr på kommunale tjenester.* En reform av lekfolks innflytelse i juryordningen.* Sørge for at søsken ikke splittes etter omsorgsovertakelser, og vurdere familiemedlemmer først som fosterforeldre. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv