Kraftig fall i handelsoverskuddet

Oljeplattform bidro til at overskuddet i handelsbalansen i april måned i år var hele 96,3 prosent kroner lavere enn i samme periode i fjor.

Politikk

Statistisk Sentralbyrå melder at Norges handelsbalanse mot utlandet viste et overskudd på 1,2 milliarder kroner i april. Handelsoverskuddet sank dermed med 96,3 prosent i forhold til fjorårets april.Den høye importverdien skyldes imidlertid innførsel av én oljeplattform, som sto for over en fjerdedel av verdien. Fastlandseksporten økte noe, mens olje- og gasseksporten falt.Dersom handel med skip og oljeplattformer holdes utenom ville overskuddet ligget på vel 18 milliarder kroner.I april endte eksportverdien for råolje på 17,4 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 8,7 milliarder fra april i fjor. Nedgangen skyldes både et lavere eksportvolum, 36,6 millioner fat mot 40 millioner fat året før, men også lavere priser - 476 mot 649 kroner i 2014, skriver SSB.Eksportverdien for naturgass var på 14,4 milliarder kroner og var dermed 1,4 milliarder kroner lavere enn i april 2014. Vi sendte fra oss 7,2 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform - 1,2 milliarder færre enn i samme måned i fjor. Det lave volumet skyldes ifølge SSB blant annet at det ble utført vedlikeholdsarbeid.(saken fortsetter under grafikken)

 Økt maskineksport, lavere fiskeeksportI april 2015 var fastlandseksporten 3,8 prosent høyere enn april i fjor, og utgjorde 32,3 milliarder kroner. Under maskiner og transportmidler ble det i april eksportert maskiner for spesielle industrier for 1,9 milliarder kroner, en oppgang på 77 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Mye av dette er maskiner og utstyr til oljeindustrien. Også utførselen i varegruppene andre industrimaskiner og elektriske maskiner økte betydelig, henholdsvis med 19 og 29 prosent og endte på 1,8 og 1,3 milliarder kroner.Til sammen ble det eksportert fisk for 5,3 milliarder kroner i april og verdien var vel 5 prosent lavere enn i samme måned i 2014. Det var økt eksportvolum og høyere priser for torsk. For fersk hel laks var det derimot drøyt 5 kroner lavere eksportpris i forhold til april i fjor. Dette førte til om lag 370 millioner kroner lavere eksportverdi for hel fersk laks, skriver SSB.I hovedgruppen brenselsstoffer falt utførselsverdien for raffinerte mineraloljeprodukter med 438 millioner sammenlignet med april 2014, og endte på 3 milliarder kroner. Eksportvolumet var høyere, og verdinedgangen skyldes lavere priser.Økt import I april ble det importert varer for 64 milliarder kroner, vel 45 prosent høyere enn i april 2014. Skip og oljeplattformer utgjorde hele 17,3 milliarder kroner av verdien.Råvareimporten var stort sett uendret sett i forhold til fjorårets april. Unntaket var varegruppen malmer og avfall, hvor det ble importert for 2,3 milliarder kroner – vel en halv milliard kroner mer enn i samme måned året før.Sett i forhold til april 2014 økte bilimporten med en halv milliard kroner. I april ble det innført 16 210 personbiler og noe over 13 prosent av disse var elbiler. Klesimporten var like høy i april som i mars 2015, begge måneder på rundt 1,3 milliarder kroner. Sett i forhold til april 2014 økte innførselen av klær med 160 millioner kroner.Les mer om tallene her.

Nyheter
Næringsliv