Norges Bank har besluttet å kutte styringsrenten med 25 basispunkter til 1,00 prosent.Forrige renteendring fra Norges Bank skjedde 11. desember 2014. Da kuttet sentralbanken også med 25 basispunkter (0,25 prosentpoeng).Dette sier sentralbanksjefen Bakgrunnsmateriale og figurer100 prosent sannsynlighetKommer det flere rentekutt? Nordea Markets tror dagens kutt blir det siste Handelsbanken og nevnte DNB Markets Mer om forrige rentemøte her. Slik fastsetter Norges Banks styringsrenten (videolenke). Her er de som tok beslutningen. Her finner du oversikt over rentemøter og endringer i styringsrenten.
Dette var i tråd med hva omtrent alle analytikerne og økonomene hadde ventet.- Utviklingen i norsk økonomi har vært litt svakere enn ventet og utsiktene fremover er noe svekket. Styringsrenten settes derfor ned nå, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.Sentralbanken viser til at arbeidsledigheten som ventet har tiltatt, og at lønnsveksten i 2015 ligger an til å bli lavere enn lagt til grunn i mars.Ifølge Norges Banks regionale nettverk har produksjonsveksten avtatt, og bedriftene forventer at veksten forblir svak neste halvår.Lenger frem er det utsikter til at oljeinvesteringene vil falle mindre enn tidligere anslått, slår Norges Bank fast.Veksten i konsumprisene er nær 2,5 prosent. Kronesvekkelsen i fjor vil ifølge sentralbanken bidra til å holde prisveksten oppe den nærmeste tiden.Fremover dempes prisveksten av nedgangen i lønnsveksten og av at virkningene av en svakere krone etter hvert fases ut. Boligprisene har steget mindre enn ventet, men husholdningenes gjeldsvekst holder seg oppe, argumenterer sentralbanken.- Slik vi nå vurderer utsiktene for norsk økonomi, kan styringsrenten bli satt ytterligere ned i løpet av høsten, sier sentralbanksjef Olsen.Sentralbankens gjeldende rentebane, fra mars, indikerte faktisk 100 prosent sannsynlighet for et kutt i dag.- Og i forbindelse med rentemøtet i mai ga de uttrykk for at det fortsatt var utsikter for et slikt kutt. Det har ikke vært noen større overraskelser siden den gang som skulle tilsi at sentralbanken skal gå bort fra dette, skrev DNB Markets i sin morgenrapport.Norges Bank legger i dag også frem en ny pengepolitisk rapport, og dermed en ny rentebane.Her hersker det mer uenighet blant ekspertene., mens flere andre opererer med en viss sannsynlighet for at renten kuttes enda en gang. så begge for seg en senket rentebane og dermed økt sannsynlighet for enda et rentekutt.Hovedforklaringen er oljebremsen og svakere lønns- og prisvekst.- Oljebremsen som nå rammer norsk økonomi er ventet å vedvare inn i neste år. I tillegg har lønnsveksten har blitt svakere enn ventet, noe som trekker fremtidige inflasjonsforventninger ned, skrev sistnevnte i sin morgenrapport i dag.- Gitt det samlede bildet tror vi derfor at Norges Banks nye rentebane vil ligge så vidt lavere enn banen fra mars, trukket ned av en svakere nåsituasjon, men trukket noe opp igjen av at utsiktene fra neste år kanskje er bedre enn fryktet, skrev Handelsbanken i sin morgenrapport.