Markedsreguleringsutvalget leverte sin rapport til landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) onsdag. I rapporten er utvalget enstemmig om at markedsreguleringen ikke bør avvikles, men det delte seg i tre fraksjoner som hver har anbefalt alternative modeller for framtiden.– Hovedskillene mellom alternativene går på samvirkene og faglagenes formelle makt. Et annet går på behovet for ytterligere konkurransepolitiske virkemidler, og et hovedskille går på i hvilken utstrekning man vil slippe til markedskreftene, sier utvalgsleder Erling Hjelmeng.Markedsreguleringen i jordbruket omfatter ordninger som for eksempel kvoter på hvor mye melk og kjøtt bøndene kan produsere. Også dyrking av korn og poteter omfattes av reglene, mens avling av kylling og kalkun er unntatt.
Tre fraksjonerGlade bønder
Tre utvalgsmedlemmer støtter et alternativ der Omsetningsrådet styrkes og de tre samvirkenes rolle reduseres. Fire medlemmer vil ha en markedsbasert balansering, mens de fire siste vil videreføre dagens ordning med noen effektiviseringer og forenklinger.De bondeeide samvirkene Tine og Nortura, som regulerer melke- og kjøttkvotene, mener sammen med Bondelaget og Norsk Bonde- og Småbrukarlag at nettopp samvirkene bør beholde rollen som markedsregulator.– Evalueringsdelen er enstemmig med tydelige konklusjoner. Det er enighet om behov for forandringer, særlig for å skape økt tillit til systemet og klarere regler, sier Hjelmeng, som til daglig er professor i konkurranserett ved Universitetet i Oslo.Både Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er glad for konklusjonene i rapporten.– Dagens ordning er unik og en suksess. Markedsordningene er et grunnlag for det landbruket vi har i dag, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes til NTB.– Det er en enkel, billig og ubyråkratisk løsning som er mer åpen enn dagens modell. Den imøtekommer bondens behov for sikker avsetning til stabile priser. Dette vil også forbrukeren tjene på, sier leder Ann Merete Furuberg i Småbrukarlaget.Det blir nå opp til regjeringen og Stortinget å avgjøre hvordan utvalgets konklusjoner og ulike anbefalinger skal tas til følge i praksis.– Bakgrunnen for dette utvalget var at vi i Sundvolden-erklæringen sa at vi vil ha mer konkurranse i denne sektoren. Markedsordningene har ikke vært gjennomgått siden 80-tallet, og jeg skal bruke litt av ferien på å lese denne, sa landbruksminister Listhaug etter at hun mottok rapporten. (©NTB)