18,5 prosent mer til vei

Regjeringen foreslår i alt 31,5 milliarder kroner til veiformål over budsjettet til Samferdselsdepartementet i 2016. Dette er en økning på 4,9 milliarder kroner, eller rundt 18,5 prosent, sammenlignet med 2015-budsjettet. (oppdatert kl. 10:56)

Finanspolitisk talsmann Ketil Solvik-Olsen fra Frp. Foto: Scanpix

– Bedre veier er viktig for næringslivet og folk flest. Redusert reisetid, lavere kostnader for næringslivet og tryggere trafikk er drivkrefter for utvikling av betre infrastruktur. I statsbudsjettet for 2016 får veisektoren et kraftig løft, slik at man både kan bygge mer ny vei og ytterligere øke vedlikeholdet på eksisterende vei, sier, seier samferdselsminister Ketil Solvik Olsen. Samferdselsministeren påpeker at dette også er et viktig bidrag for raskt å skape aktivitet og arbeidsplasser. Vedlikeholdsetterslepet reduseres med 2,1 milliarder kroner. Økningen gir også rom for å anleggsstart eller forberedende arbeid for flere større prosjekter.2,5 milliarder kroner er foreslått til fornying og utbedring av tunneller på riksveiene. Dette er en økning på 1,1 milliarder kroner,  eller 80 prosent, sammenlignet med 2015-budsjettet.I meldingen påpeker samferdselsministeren at riksveiene kan få 1.400 kilometer nytt asfaltdekke med det foreslåtte vedlikeholdsbudsjettet. Fylkesveiene får 2,3 milliarder kronerTotalt er 2.297 millioner kroner satt av til fylkesveiene. Her er 596 millioner foreslått til skredsikring, og 192,5 millioner er til rentekompensasjonsordningen for transporttiltak i fylkene. Tunnellsikkerhetstiltak i fylkene får 279,3 millioner kroner. Videre blir fylkeskommunene tildelt omlag 1.230 millioner kroner til opprusting og vedlikehold av fylkesveier.Veiutbyggingsselskapet Nye Veier- Regjeringen vil bygge og vedlikeholde landets infrastruktur bedre. Gjennom bedre organisering og økte bevilgninger skal vi bygge infrastruktur for bedre bo- og arbeidsregioner. Nye Veier AS ble opprettet i mai i år. Regjeringen foreslår at selskapet blir tilført til sammen 1,3 milliarder kroner, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding. Bakgrunn: - Bedre og billigere veier med nytt selskapNye Veier tilføres én milliard kroner i tilskudd og 300 millioner kroner disponibelt som driftskreditt. - Siden selskapets veistrekninger har en bompengeandel i tråd med Nasjonal transportplan, gis det også adgang til å benytte vanlig låneadgang gjennom relaterte bompengeselskap. I sum får selskapet tilstrekkelig tilgang på midler til å holde en høy og optimal aktivitet i 2016, skriver regjeringen i pressemeldingen.I budsjettforslaget for 2016 blir det vist til at det vil være opp til styret i Nye Veier AS å prioritere rekkefølge på utbyggingen av prosjekter innenfor selskapets utbyggingsportefølje og bevilgninger.Les også: 255 mill. ekstra til veiformålFor å legge til rette for at selskapet skal være operativt med planlegging og utbygging av prosjekter snarest mulig etter etableringen, har Samferdselsdepartementet i 2015 lagt opp til at Statens vegvesen forbereder følgende tre prosjekter som selskapet skal overta ansvaret for:

  • E18 Rugtvedt – Dørdal i TelemarkE18 Rugtvedt – Dørdal i Telemark
  • E18 Tvedestrand – Arendal i Aust-AgderE18 Tvedestrand – Arendal i Aust-Agder
  • E6 Kolomoen – Brumunddal i Hedmark.E6 Kolomoen – Brumunddal i Hedmark.
BompengereformenRegjeringen foreslår 400 millioner kroner til en ny ordning med rentekompensasjon for bompengelån, på posten "Særskilte transporttiltak".  Denne rentekompensasjonen er en del av regjeringen sin bompengereform. Ordninga er et statleg bidrag til reduserte bompengeutgifter i prosjekt som skal legges inn i de fem nye regionale bompengeselskapene som skal opprettes som erstatning for dagens 50 - 60 selskap.- Målet er å redusere bompengebelastingen for trafikkantane og legge til rette for en smidig overgang til en ny og mer effektiv organisering av bompengesektoren, sier Solvik-Olsen.